Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Krok po kroku:

1) Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

2) Dołącz potrzebne dokumenty: orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób poniżej 75 roku życia; skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka lub kopię innego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, jeżeli wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka; zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające brak uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego, w przypadku osób powyżej 18-tego roku życia; w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

3) Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Urzędu może wymagać takiego dokumentu.

4) Udaj się następnie do GOPS Czarnków zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej i złóż wniosek. Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości.

5) Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów.

6) Decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzenia odbioru, aczkolwiek możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi Urzędu.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (załącznik nr 1, określa wzór wniosku).

2. Do wniosku należy dołączyć następujące zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym:

a) kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (oryginał do wglądu),

b) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób poniżej 75 roku życia (oryginał do wglądu),

c) kopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka lub kopię innego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, jeżeli wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka (oryginał do wglądu),
d) zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające brak uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego, w przypadku osób powyżej 18-tego roku życia,

e) w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

f) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Termin odpowiedzi:

1. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów.

3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony.5.W przypadku, gdy podmiot realizujący świadczenia rodzinne poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzinnego, co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę ubiegającą się o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenie niezbędnych dokumentów. W przypadku nie udzielenia wymaganych wyjaśnień lub nie dostarczenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów, wstrzymuje się realizację świadczeń rodzinnych, od najbliższego terminu płatności.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji administracyjne wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Urzędu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

1. Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

2. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 organ gminy właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu osoby mniemającej miejsca zamieszkania występuje do organu właściwego gminy lub miasta właściwego ze względu na ostatnie miejsce stałego zamieszkania tej osoby o potwierdzenie, że na daną osobę nie wypłaca się świadczeń rodzinnych.

4. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

5. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

6. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

a) niepełnosprawnemu dziecku;

b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

d)osobie, która ukończyła 75 lat.

7. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

a) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

b)osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

c) jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

8. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

9. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenie.