ZAWODY POŻARNICZO – SPORTOWE W GAJEWIE

Dnia 24 czerwca 2018 roku w Gajewie obyły się zawody pożarniczo – sportowe jednostek OSP gminy Czarnków. W organizację wydarzenia włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Mimo ulewnego deszczu mieszkańcy Gminy chętnie uczestniczyli w rywalizacji sportowej. Podczas wydarzenia przeprowadzona została licytacja, z której dochód został przeznaczony na pomoc w odbudowie domu pogorzelców z Gajewa.

KONFERENCJA „BEZ PRZEMOCY” PODSUMOWUJĄCA KOLEJNE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W GMINIE CZARNKÓW

Dnia 25 czerwca 2018 roku odbyła się kolejna konferencja pt. „BEZ PRZEMOCY”, która została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Czarnków oraz II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Trzciance. Wydarzenie to miało na celu przedstawienie kolejnych działań podejmowanych w Gminie Czarnków na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, także działań profilaktycznych podejmowanych przez II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Trzciance. Celem spotkania było również podziękowanie kuratorom społecznym za ich pracę, w obliczu zbliżających się obchodów 100-lecia kuratorskiej służby sądowej. Podczas konferencji gościliśmy Panią Irenę Szostak- Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, Pana Macieja Adamczak – Prezesa Sądu Rejonowego w Trzciance oraz Panią Ewę Pawlikowską – Adamczak – kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Trzciance, która podsumowała konferencje. Wykłady wygłosiły Pani Joanna Mazur - p.o. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Pani Agnieszka Klepianowska – kurator specjalista, Pani Grażyna Dzikowska – psycholog, członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pani Monika Wesołek-Wolska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie.

Wydarzenie to w niezwykły sposób pokazało, jak ważna, a zarazem trudna jest praca osób i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dlatego wspólnie będziemy działać dalej!

PIKNIK RODZINNY W SOŁECTWIE JĘDRZEJEWO

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Jędrzejewie oraz Samorządem Wsi Jędrzejewo włączył się w organizację rodzinnego pikniku z okazji obchodów Międzynarodowego Tygodnia Kultury i Sportu oraz Dnia Dziecka. Wydarzenie miało miejsce dnia 15 czerwca 2018 roku na boisku we wsi Jędrzejewo. Piknik Rodzinny podsumowywał cały tydzień imprez kulturalnych i sportowych, podczas którego Gmina Czarnków gościła delegację młodzieży i dorosłych z Gruzji. Podczas Pikniku Rodzinnego Mieszkańcy Gminy mieli okazję spotkać się z kulturą gruzińską dzięki piosenkom i tańcom zaprezentowanym przez młodzież z Gruzji oraz mogli skorzystać z licznych atrakcji –m.in. bogatego poczęstunku, kącika zabaw gdzie dzieci malowały ceramiczne figurki, dmuchanych zamków, pięknych występów młodzieży polskiej i gruzińskiej.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy zawsze chętnie wspierają tak ważne dla społeczności lokalnych wydarzenia!

Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ w Gminie Czarnków

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na terenie Gminy Czarnków w dalszym ciągu odbywają się warsztaty kulinarne. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt. zdrowego żywienia, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także, w części praktycznej, wspólne przyrządzanie posiłków z żywności, którą nasi mieszkańcy otrzymują z Pilskiego Banku Żywności. Część praktyczna warsztatów ma na celu pokazanie jak wykorzystać żywność, aby posiłki były zdrowe, smaczne i niemal za każdym razem inne. Spotkania mają także charakter integracyjny.  

Do tej pory odbyły się następujące warsztaty:

6 marca 2018 roku warsztaty dietetyczno-żywieniowe w Sarbi nt. „Dla każdego coś zdrowego” oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”

13 marca 2018 roku warsztaty z zakresu wiedzy ekonomicznej w Jędrzejewie nt. „Finanse na co dzień” oraz warsztaty kulinarne nt. „Kulinarny zawrót głowy”

16 marca 2018 roku warsztaty dietetyczno-żywieniowe w Gajewie nt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz warsztaty kulinarne nt. „Leczenie przez żywienie”

SPOTKANIE Z DELEGACJĄ AMERYKAŃSKO – KANADYJSKĄ

„… to, co wypracujemy wspólnie odzwierciedli się w uśmiechu i poczuciu bezpieczeństwa szczęśliwych rodzin…”

Dnia 23 maja 2018 roku odbyło się spotkanie z delegacją przedstawicieli probacji oraz uczelni wyższych amerykańsko – kanadyjskich dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, które zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Czarnkowie. Zagraniczni Goście przybyli do Polski z okazji VII Międzynarodowego Seminarium w Uniejowie, poświęconemu „Probacji w Polsce i Ameryce Północnej – przeciwdziałanie przemocy domowej w kontekście uregulowań systemowych”. Po przywitaniu Gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie insp. Piotra Ryżek, st. asp. Hanna Rzysko – Żukowska przybliżyła zebranym uregulowania oraz procedury postępowania dot. przeciwdziałania przemocy w Polsce, wyjaśniła czym jest „Niebieska Karta”, Zespół Interdyscyplinarny oraz jak wygląda współpraca między organami zwalczającymi przemoc w rodzinie w naszym powiecie. Następnie głos zabrała Joanna Mazur, p.o. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, zastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, która przedstawiła Gościom działania ośrodka pomocy społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego związane z przeciwdziałaniem przemocy na terenie Gminy Czarnków, wyjaśniła czym jest gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także jak wygląda realizacja kampanii społecznej „BEZ PRZEMOCY”. Jako ostatni wystąpił jeden z delegatów, Dyrektor Aresztu Śledczego w Teksasie, który przybliżył zebranym funkcjonowanie służb zwalczających przemoc w Ameryce.

Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania uregulowań dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej w Ameryce. Delegaci, którzy byli pod wrażeniem działań w Naszej Gminie na rzecz przeciwdziałania przemocy, stwierdził że niektóre z rozwiązań postarają się wcielić w życie w swojej pracy.

APELUJEMY O POMOC
DLA RODZINY !!!

Dnia 26 marca 2018 roku w Gębicach (gmina Czarnków) doszczętnie spłonęło mieszkanie trzyosobowej rodziny – matki oraz dwójki jej dzieci w wieku szkolnym.

Rodzina straciła dach nad głową oraz cały dorobek życia.

Bardzo prosimy ludzi dobrej woli o pomoc w formie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie numer:

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

68 8951 0009 0000 1137 2000 0100

z dopiskiem Pomoc Charytatywna dla Rodziny z Gębic

POMÓŻMY RODZINIE ODBUDOWAĆ TO
CO STRACILI !!!

Walentynkowe oddawanie krwi w Gminie Czarnków zakończone. Podczas zbiórki pary oddały łącznie prawie 5 litrów krwi! Dwie z osób oddały krew po raz pierwszy w życiu, i jak mówią nie ostatni. To dobry wynik jak na pierwszą taką akcję - zwłaszcza, że oddając krew dzielimy się życiem. Podsumowanie gminnej zbiórki krwi odbyło się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie w piątek 16 lutego, gdzie zostały rozlosowane nagrody, w tym walentynkowa kolacja, zestawy kosmetyków, gminnych gadżetów i innych, a na koniec przejazd limuzyną dla wszystkich uczestniczących w spotkaniu. Dziękujemy serdecznie za wsparcie przy organizacji zbiórki krwi Krzysztofowi Wiza, Radosławowi Napierała, Firmie AVON, Drogerii VICA oraz sponsorowi kolacji Firmie Auto Ekspert w Czarnkowie, a także Państwu Pisarskim za wypożyczenie limuzyny. A pary, które się wahały zapraszamy do oddawania krwi przez cały rok, nie w pojedynkę, lecz razem! Namawiajcie swoje drugie połówki. A za rok powtórka akcji, miejmy nadzieję na szerszą skalę, bo warto działać razem.

Joanna Mazur

p.o. Kierownik GOPS Czarnków

Czas podsumowań i podziękowań w Jędrzejewie

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś….”takimi słowami p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie Joanna Mazur podsumowała organizację „Integracyjnego spotkania przy Wigilijnym Stole” w Jędrzejewie, dziękując wszystkim osobom za włączenie się w przygotowanie tak pięknego wydarzenia. Spotkanie z osobami zaangażowanymi w pomoc przy organizacji przedsięwzięcia odbyło się dnia 22 stycznia 2018 roku w Jędrzejewie. Podziękowania za bezinteresowną pomoc złożył także Sołtys Wsi Jędrzejewo Pan Edward Mitelewski, który ugościł wszystkich zaproszonych gości. Przy stole nie zabrakło wspomnień ubiegłorocznych wydarzeń oraz dywagacji na temat tego, co przyniesie nam Nowy Rok. Tego popołudnia padło wiele pięknych i wzniosłych słów, które na pewno zmotywują Mieszkańców Gminy Czarnków do dalszych, tak potrzebnych działań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wraz z partnerem – Fundacją AKME w okresie od 01.06.2017 - 31.01.2019 realizuje projekt

„Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja– projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Zasady rekrutacji

I.Uczestnicy/czki Projektu

Projekt skierowany jest do 92 uczestników/czek (56 kobiet i 36 mężczyzn), którzy w chwili przystąpienia do projektu spełniają warunki określone w regulaminie projektu.

Podczas rekrutacji pod uwagę będzie brana liczba 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), które w chwili przystąpienia do projektu spełnią poniższe warunki:

a)       posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego;

b)       są osobami biernymi zawodowo;

c)       znajdują się w wieku 15-64 lata;

d)       są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością.

II.Procedury rekrutacji uczestników/uczestniczek

Rekrutacja prowadzona jest na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego od dnia ogłoszenia regulaminu do zamknięcia listy;

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria premiujące:

- Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym/stopniu umiarkowanym/z niepełnosprawnościami sprzężonymi/niepełnosprawnością intelektualną/z zaburzeniami psychicznymi

- Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

Formularze zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne w siedzibie biura projektu i na stronie internetowej Beneficjenta: www.trzcianka.naszepcpr.pl

Dla każdego z uczestników sporządzony będzie IPD ( Indywidualny Plan Działania wskazujący, który z instrumentów aktywnej integracji znajdą zastosowanie u danego uczestnika projektu)

W ramach projektu realizowane będą:

 • poradnictwo psychologiczne
 • doradztwo zawodowe
 • poradnictwo prawne
 • praca socjalna
 • kursy/szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje – w tym zawodowe;
 • staże zawodowe (+stypendia stażowe)
 • badania lekarskie (pod kątem udziału w stażu)
 • szkolenia podnoszące umiejętności miękkie – np. umiejętności społeczne

Szczegółowe informacje dotyczące uczestników projektu, kryteriów uczestnictwa w projekcie oraz zasad rekrutacji podane są w Regulaminie Projektu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/tki może być złożony do biura projektu osobiście, pocztą, kurierem poprzez email (w formie scanu): e-mail: projektaktywnaintegracja@pcpr.trzcianka.com.pl  lub fax: 67 216 37 22.

Biuro Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul. Mickiewicza 50

64-980 Trzcianka

(pokój nr 3)

tel. 660 492 421

INTEGRACYJNE SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE – JĘDRZEJEWO 2017

W niedzielne popołudnie dnia 17 grudnia 2017 roku na Sali wiejskiej w Jędrzejewie mieliśmy zaszczyt gościć Mieszkańców Gminy Czarnków na dorocznej Wigilii organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy współpracy z Samorządem wsi Jędrzejewo oraz Fundacją Gębiczyn – Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej.

W uroczystości wzięło udział ponad 230 osób. Szczególne życzenia Mieszkańcom złożyli Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego Tadeusz Teterus, zastępca Wójta Gminy Czarnków Monika Piotrowska, która odczytała życzenia nadesłane przez Wójta Bolesława Chwarścianka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Małgorzata Janyska, p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie Joanna Mazur, ks. Proboszcz Dariusz Szyba oraz Sołtys wsi Jędrzejewo Edward Mitelewski. Wszyscy uczestnicy wigilijnego spotkania przełamali się opłatkiem życząc wiele radości, zdrowia i wzajemnej życzliwości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz realizacji osobistych zamierzeń w Nowym 2018 roku.

Pierwsza część artystyczna uroczystości została przygotowana przez Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie, w której dzieci zaprezentowały Jasełka. Następnie swój artystyczny talent pokazali: Piotr Jurkiewicz, Aga Wiśniewska, Anna Baranowska, Sebastian Pawlaczyk i Agata Golon. Wszyscy śpiewaliśmy kolędy najpierw przy akompaniamencie Piotra Jurkiewicza a następnie gitary księdza Dariusza Szyby. Proboszcz Parafii Jędrzejewo wygłosił Słowo Boże, a potem wykonał najpiękniejsze polskie kolędy.

Wspólne śpiewy, łamanie się opłatkiem, wieczerza i kolędowanie stworzyły rodzinną atmosferę i wprowadziły wszystkich zebranych już w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.


DZIEŃ WOLONTARIUSZA W GMINIE CZARNKÓW

Z okazji przypadającego 5 grudnia br. Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzenia i podziękowania Wolontariuszom, którzy bezinteresownie, na co dzień pomagają innym złożyli: zastępca wójta Monika Piotrowska, p.o. kierownik GOPS Joanna Mazur, koordynator wolontariatu w Gminie Czarnków Zbigniew Faligowski.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Czarnków w sali sesyjnej, a organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nasi Wolontariusze mają ogromny wkład w codzienne życie Gminy, jak i w organizację wydarzeń o charakterze gminnym, a także w efektywność funkcjonowania wielu stowarzyszeń, czy fundacji. To im dedykowane były występy artystyczne i do nich kierowane szczególne podziękowania. Wolontariat na terenie gminy Czarnków z roku na rok działa coraz prężniej, krąg wolontariuszy jest coraz większy, a idea bezinteresownej pomocy jest krzewiona wśród młodych ludzi.

Dziękujemy za pomoc w Organizacji Dnia Wolontariusza wyjątkowy Artystom, których gościliśmy 5 grudnia - Sebastian Pawlaczyk, Kamil Januszkiewicz, Radosław Palczak, Jakub Palczak, Agata Golon, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarbi - obdarzeni niezwykłymi talentami o otwartych sercach, wyjątkowej pogodzie ducha i chęci życia.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim Wolontariuszom, za to, że jesteście i nie tracicie chęci do pomagania.

(tekst źródłowy: Agnieszka Wiśniewska)

Czarnków, 16.11.2017r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zajęć grupowych z zakresu zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie zajęć grupowych z zakresu zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożyła Pani Marta Kasperczak – psycholog.

Uzasadnienie:

Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia i jest zgodna z budżetem zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Rozeznanie rynku numer 03/2017

Dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych z zakresu zarządzania emocjami
i radzenia sobie ze stresem dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje ogólne

Zamawiający:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie – jednostka Gminy Czarnków

Data publikacji: 2017-11-07

Termin składania oferty: 2017-11-15

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji projektu z należyta starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową
i terminową realizację.

Rozeznanie rynku przeprowadzone jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.Zamawiający szacuje, iż wartość przeprowadzenia warsztatów mieści się w kwocie do 5 000,00 zł netto.

CAŁE OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Czarnków, dnia 02.11.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnkowie

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

tel/fax 67 253 02 91

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Czarnków wymagających wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej: przygotowania i dostarczenia do GOPS Czarnków paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Czarnków wymagających wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) – zamówienie poniżej 30.000 Euro. Szczegółowe dane znajdą Państwo poniżej.

 • 1.Opis przedmiotu zamówienia:
 • 1.1.Zamówienie obejmuje: przygotowania i dostarczenie do GOPS Czarnków paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Czarnków wymagających wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.
 • 1.2.Termin realizacji usługi: 19 grudzień 2017r.
 • 1.3.Miejsce realizacji usługi: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

1.4.Liczba paczek żywnościowych: 70 posiłków.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • 2.1.Każda z przygotowanych paczek żywnościowych powinna spełniać warunki przedstawione w Załącznikunr 1 do zapytania ofertowego.

2.2. Dostarczane w ramach paczek produkty nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Mają być świeże, o dobrym smaku, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają: kod kreskowy oraz nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze, gramaturze lub ilości j.m. (np. sztuk) w opakowaniu.

 • 2.3. Gramatura oferowanych artykułów spożywczych nie może być mniejsza od gramatury określonej w Załącznikunr 1 do zapytania ofertowego. Jeżeli waga produktu będzie mniejsza od wymaganej, uznane to zostanie jako niezgodność, a oferta będzie odrzucona.
 • 2.4. Terminy przydatności do spożycia poszczególnych artykułów w dniu dostawy nie mogą być krótsze, niż terminy podane przez Zamawiającego w Załącznikunr 1 do zapytania ofertowego.

2.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt
i we własnym zakresie, bezpośrednio do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

2.6. Każda paczka winna być zapakowana w reklamówki polietylenowe.

2.7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków, obniżonej wartości lub jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od pierwotnego terminu odbioru dostawy.

2.7. Wszystkie produkty wskazane na jedną paczkę muszą być zapakowane
w reklamówki połączone ze sobą w sposób ułatwiający podział (np. spięte, związane ze sobą)

Kod CPV: 15897300-5 Paczki żywnościowe

3.Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

 • a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • b)posiada wiedzę i doświadczenie,
 • c)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

 • zamówienia.

 • 4.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 • 5.Termin i miejsce składania ofert
 • 5.1.Ofertę na przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Czarnków wymagających wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

Termin składania oferty: do 1 grudnia 2017 roku do godz. 15:30.

 • 6.Sposób obliczania ceny oferty

Złożona oferta winna być wartością brutto tj.: uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa z podatkiem VAT.

Cena musi być tylko jedna.

Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

 • 7.Kryteria, które Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 • 1)Cena.
 • W wypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjowania ceny oferty z ww. Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 • 8.Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
w każdym czasie bez podania przyczyny.

 • 9.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego drogą telefoniczną.

 • 10.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed terminem otwarcia ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie pokój nr 4 oraz pod numerem telefonu 67 255 05 80 wew. 27.

Osoba do kontaktu: Jadwiga Szutowicz, specjalista pracy socjalnej.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dane Oferenta:

………………………………………….

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

 • Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE Gminy Czarnków na przygotowanie
  i dostarczenie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Czarnków wymagających wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie
  zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym składam ofertę:

Lp.

Artykuły żywnościowe

Termin ważności

Cena jedn. artykułu

netto

[PLN]

Cena jedn. artykułu

brutto

[PLN]

Ilość artykułów w paczce

Wartość brutto

[PLN]

GRAMATURA*

artykułów oferowanych przez Wykonawcę


A

B

C

D

E

F

G = E x F

I


1

Olej rzepakowy

gramatura min. 3 l/ 1 op.

min. 6 miesięcy1
2

Makaron świderki,

gramatura min. 1200 g / 3 op.

min. 6 miesięcy3
3

Ryż biały w torebkach

4 x 100g

gramatura 1200 g/ 3 op.

min. 6 miesięcy3
4

Kasza w torebkach

4 x 100g

gramatura 1200 g/ 3 op.

min. 6 miesięcy3
5

Mleko

Gramatura 5l/ 5 op.

min. 3 miesięcy5
6

Cukier
gramatura 5kg/ 5 op.

min. 6 miesięcy5
7

Mąka tortowa
gramatura 5kg/ 5 op.

min. 6 miesięcy5
8

Masło 82%
gramatura 1200g/ 6 op.

min. 1 miesięcy6
9

Konserwa mięsna

gramatura min. 600 g/ 2 op.

min. 6 miesięcy2
10

Konserwa rybna

gramatura min. 510 g/ 3op.

min. 6 miesięcy3
11

Konserwa pasztet drobiowy

gramatura min. 640 g./ 4 op.

min. 6 miesięcy4
12

Margaryna do smarowania gramatura min. 500 g /1 op.

min. 60 dni1
13

Kakao
gramatura 400g/ 2op.

min. 6 miesięcy2
14.

Twaróg sernikowy
gramatura 2kg/ 2 op.

min. 1 miesięcy2
15.

Ser żółty
gramatura 1kg/ 4 op.

min. 2 miesięcy4
16.

Ser topiony
gramatura 450g/ 3op

min. 2 miesięcy3
17.

Kukurydza konserwowa
gramatura 1020g/ 3 op.

min. 6 miesięcy3
18.

Groszek konserwowy
gramatura 1200g/ 3 op.

min. 6 miesięcy3
19.

Majonez
gramatura 800ml/ 2 op.

min. 6 miesięcy2
20.

Margaryna do pieczenia
gramatura 500g/ 2 op.

min. 6 miesięcy2
21.

Kawa inka
gramatura 750g/3 op.

min. 6 miesięcy3

22.

Banany
gramatura 1kg

-1kg

23.

Pomarańcze
gramatura 1kg

-1kg
24.

Mandarynki
gramatura 1kg

-1
25.

Kiełbasa biała
gramatura 2kg

min. 1 miesięcy2kg
26.

Kiełbasa krakowska
gramatura 1kg

min. 1 miesięcy1kg
27.

Parówki z szynki
gramatura 900g/3 op.

min. 1 miesięcy3
28.

Szynka gotowana
gramatura 1kg

min. 1 miesięcy1kg
29.

Ciastka zbożowe
gramatura 1kg

min. 1 miesięcy1kg
30.

Płatki musli
gramatura 800g/2 op.

min. 1 miesięcy2
31.

Płatki kukurydziane
gramatura 400g/ 2 op.

min. 1 miesięcy2
32.

Zestaw gwiazdorów
gramatura 750g/ 3op.

min. 1 miesięcy3
Wartość ogółem brutto za 1 paczkę [PLN]

UWAGA!

1.Gramatura oferowanych produktów nie może być mniejsza od gramatury podanej w formularzu. W wypadku gdy oryginalne opakowanie produktu zawiera niższą od wymaganej gramaturę dopuszcza się sumowanie dwóch lub więcej opakowań produktu.

2.Terminy przydatności do spożycia oferowanych produktów w dniu dostawy nie mogą być krótsze, niż terminy określone przez Zamawiającego.

Powyższe ceny zawierają wszystkie składniki i koszty związane z zakresem przedmiotowym zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscui terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. Ponadto są zawarte w odrębnej, oznaczonej kopercie z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty
i informacje.

Załączniki:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

................................................

(data i podpis)


Załącznik 2 do formularza oferty

Dane Oferenta:

………………………………………….

(miejscowość i data)

Oświadczenie

(o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu ofertowym)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na:

przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Czarnków wymagających wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Oświadczam, iż:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.


4. Prowadzę działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.

................................................

(data i podpis)


Czarnków, 18.10.2017r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie

od 02 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018r. – w dni nauki szkolnej złożyła Restauracja „Cegielnia”, ul. Krótka 5, Brzeźno, 64 – 700 Czarnków.

Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%-9,00 zł za posiłek

Uzasadnienie:

Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Wybrany wykonawca został poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Czarnków, 13.10.2017r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2018 (w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2018 (w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi złożyły:

w podstawowym zakresie - Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko”, ul. Kwiatowa 1/12, Brzeźno, 64 – 700 Czarnków;

na świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych: Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Równe Szanse”, Gajewo 35, 64 – 700 Czarnków oraz Ośrodek Rehabilitacyjny Sarbka ORF-Medica Sp. z o.o., Sarbka 14, 64 – 700 Czarnków – w zależności od potrzeb wskazanych we wnioskach o pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych potencjalnych świadczeniobiorców.

Zbiorcze zestawienie – złożone oferty

L.P.

Nazwa oferenta

Usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie

(stawka za godzinę)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

(stawka za godzinę)

1.

Ośrodek Rehabilitacyjny Sarbka ORF-Medica Sp. z o.o.,

Sarbka 14, 64 – 700 Czarnków

Nie złożono oferty

Rehabilitacja ruchowa

80,00 zł

Terapia neurologiczna + mapa mózgu

90,00 zł + 300,00zł

Psychoterapia

100,00 zł

Inne: Terapia energotonowa

100,00 zł

dogoterapia

100,00 zł

hipoterapia

100,00 zł

hydroterapia

100,00 zł

fizykoterapia

60,00 zł

masaż

70,00 zł

Terapia reki, nogi, miednicy, szyi

Po 100,00 zł

logopeda

80,00 zł

Terapia pedagogiczna

80,00 zł

2.

Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko”, ul. Kwiatowa 1/12, Brzeźno, 64 – 700 Czarnków

22,00 zł

Nie złożono oferty

3.

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Równe Szanse”, Gajewo 35, 64 – 700 Czarnków

Nie złożono oferty

Rehabilitacja ruchowa

65,00zł

Terapia neurologiczna

80,00 zł

Psychoterapia

Nie złożono oferty

Inne: refleksoterapia

55,00 zł

Masaż klasyczny

65,00 zł

Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborne

75,00 zł

Uzasadnienie:

Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Wybrany wykonawca został poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa – na usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie na okres 01.01.2018 – 31.12.2018r. oraz w zależności od potrzeb z pozostałymi oferentami.

Czarnków, dnia 02.10.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro.

Szczegółowe dane znajdą Państwo poniżej.

 • 1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Okres realizacji usługi: 02.01.2018 – 22.06.2018 r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych).

1.1.Liczba posiłków: 25 – 50 posiłków dziennie

(z rozbiciem: Śmieszkowo – ok 2 posiłków, Sarbia – ok 10 posiłków, Huta – ok 4 posiłków, Romanowo – ok 20 posiłków, jednakże są to wartości szacunkowe i mogą ulec zmianie).

1.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty za usługę - faktyczną liczbę przygotowanych i dowiezionych posiłków. Podana w niniejszym punkcie liczba posiłków jest wielkością maksymalną i może ulec zmniejszeniu.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • 2.1.Każdy z przygotowanych i dowiezionych posiłków winien spełniać następujące warunki:

Jednodaniowy obiad, na który składać się będzie:

mięso bez sosu – gotowane, pieczone (bez tłuszczu dodatkowego), duszone – 100 g.,
w przypadku mięsa drobiowego dopuszcza się podanie: 2 skrzydełek lub 1 udka,

mięso smażone bez sosu – maksymalnie 2 razy w tygodniu – 100 g.,

ryby – minimum 1 raz w tygodniu – 100 g.,

sos – 80 g.,

naleśniki – 3 szt.,

pyzy drożdżowe – 3 szt. lub pyzy ziemniaczane – 5 szt.,

pierogi – 200 g.,

Dopuszcza się podanie maksymalnie 2 razy w tygodniu:

zupę – 400 ml. z wkładem mięsnym co najmniej 80 g.,

pieczywo pełnoziarniste – 50 g.

Do każdego posiłku podaje się (poza zupą):

warzywa lub owoce – surówki, sałatki lub dodatek ciepły – 100 g.,

ziemniaki, makaron pełnoziarnisty, ryż pełnoziarnisty, kaszę gryczaną lub kaszę jęczmienną – 200 g.

UWAGI:

w przypadku potrwa smażonych – dania winny być przygotowywane na oleju roślinnym (rzepakowym, sojowym, słonecznikowym lub oliwie z oliwek);

zupy i sosy winny być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;

w potrawach należy ograniczać do minimum użycie soli kuchennej, należy zastępować ją ziołami, np. majerankiem, bazylią, oregano, czosnkiem lub tymiankiem.

2.2. Dostarczane posiłki winny spełniać warunki określone w Normach żywności i żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia różnorodności dowożonych posiłków (różnorodność dań i smaków), a przed poszczególnymi świętami zobowiązuje się do przygotowania posiłków związanych z tradycją danego rodzaju świąt.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wartości kalorycznych dowożonych posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.5. Posiłki muszą być gorące.

2.6. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę zamiennie suchego prowiantu w wyjątkowych wypadkach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym.

2.7. Dowóz posiłków następować będzie w Szkołach:

Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie o godzinie 10:30

Szkoła Podstawowa w Sarbi o godzinie 10:50

 • Szkoła Podstawowa w Hucie o godzinie 11:10
 • Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym o godzinie 11:35
 • Szkoła Podstawowa w Romanowie Górnym o godzinie 11:45.

Łączna liczba km od miasta Czarnkowa wynosi ok. 43,5 km – Czarnków – Śmieszkowo – 3,5 km, Śmieszkowo – Sarbia – 12 km, Sarbia – Huta – 10 km, Huta – Romanowo Górne – 18 km.).

2.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu obejmującego okres co najmniej 10 dni z 3 dniowym wyprzedzeniem przed każdym z 10 dniowych okresów z uwzględnieniem gramatury posiłków.

2.9 Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia próbek żywieniowych/pokarmowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.10. W wypadku zaniżania wartości gramatury posiłków lub nie spełniania norm, o których mowa w pkt 2.2 i 2.4 niniejszego zapytania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia w danym miesiącu.

CPV – 15894210-6- Posiłki szkolne

3.Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

 • a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • b)posiada wiedzę i doświadczenie.
 • c)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
 • c.1.Dysponuje osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania,
 • c.2.Dysponuje miejscem do przygotowania posiłków z wdrożonym i funkcjonującym system HCCAP.
 • c.3.Dysponuje środkiem transportu posiadającym decyzję Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu środków spożywczych.
 • d)prowadzi działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia*.
 •  
 • 4.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 • 5.Termin i miejsce składania ofert
 • 5.1.Ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym od 02.01.2018r. do 22.06.2018r. należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (nie ma możliwości przekazywania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Termin składania oferty: do 16 października 2017 roku do godz. 15: 30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie).

 • 6.Sposób obliczania ceny oferty

Złożona oferta winna być wartością brutto tj.: uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa z podatkiem VAT.

Cena musi być tylko jedna.

Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

 • 7.Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 • 1)Cena – 100%
 • W wypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjowania ceny oferty z ww. Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 • 8.Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 • 9.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego drogą telefoniczną.

Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy na świadczenie ww. usługi na okres krótszy niżeli wskazany w zapytaniu ofertowym.

 • 10.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed terminem otwarcia ofert.
 • 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umów cząstkowych na realizację zadania w podanym okresie, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie obowiązywać będzie w ww. okresie realizacji zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie pokój nr 5 oraz pod numerem telefonu 067 255 05 80. Osoba do kontaktu: podinspektor – Joanna Mazur.


ZAŁĄCZNIKI (Druk oferty, oświadczenia)


 • *Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa jest o właściwych przepisach prawa dotyczących żywności i żywienia Zamawiający ma na myśli w szczególności: Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzenie nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, a także wszelkie inne akty prawne normujące zasady żywności i żywienia.

Czarnków, dnia 02.10.2017r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2018 (w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2018 (w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro. Szczegółowe dane znajdą Państwo poniżej.

 • 1.Opis przedmiotu zamówienia:
 • 1.1Zamówienie obejmuje: świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków, z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1.1.Okres realizacji usługi: 01.01.2018 – 31.12.2018, w tym również w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

1.2.Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi: maks. 15 osób

1.3.Łączna liczba godzin usług opiekuńczych w podstawowym zakresie: nie więcej niż 4000 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty Wynagrodzenia za faktyczną liczbę godzin świadczonych usług. Podana w niniejszym punkcie liczba godzin jest wielkością maksymalną i może ulec zmniejszeniu.

1.4.Łączna liczba godzin usług opiekuńczych specjalistycznych: zgodnie z decyzją tut. Ośrodka oraz zaświadczeniem lekarskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty Wynagrodzenia za faktyczną liczbę godzin świadczonych usług.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitację, terapię neurologiczną, logopedyczną, psychoterapeutyczną, fizjoterapię i inne, zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Na usługi te mogą składać się w szczególności:

- podstawowe usługi opiekuńcze:

(1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym: utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby objętej usługą opiekuńczą, przygotowanie lub dostarczenie posiłku, uwzględniającego zalecenia dietetyczne, pomoc w spożyciu posiłku, zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, pranie lub oddawanie do prania bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie;

(2) opiekę higieniczną, w tym: mycie i kąpiele, pielęgnacja zalecona przez lekarza, układanie chorego w łóżku, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn, posłanie łóżka;

(3) zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności nakierowanych na utrzymanie więzi ze środowiskiem lokalnym i rodziną.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze:

(1) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.):

zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

CPV – 85000000 – 9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

2.Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

 • a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:

- oświadczenie;

 • b)posiada wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:

- oświadczenie;

 • c)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:

-oświadczenie,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • 3.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 • 4.Termin i miejsce składania ofert

Propozycje oferty świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (nie ma możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną).

Termin składania oferty: do 11 października 2017 roku godz. 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby Ośrodka).

 • 5.Sposób obliczania ceny oferty

Złożona oferta winna być wartością brutto tj.: uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa z podatkiem VAT.

Cena musi być tylko jedna.

Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty.

Ofertę należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

 • 6.Kryteria, które Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
   1)Cena.
 • 7.Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 • 8.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego drogą telefoniczną.

 • 9.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie pokój nr 5 oraz pod numerem telefonu 067 255 05 80

Osoba do kontaktu:
podinspektor – Joanna Mazur.


ZAŁĄCZNIK (formularz, oświadczenia)

FESTYN RODZINNY W ŚREDNICY

W minioną sobotę, 22 lipca 2017r., wraz z Sołectwem i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie zorganizowany został Festyn Rodzinny po raz 8, a po raz 2 we współpracy z GOPS w Czarnkowie.

Przedsięwzięcie rozpoczął kabaret osób dorosłych z Siedliska, po czym rozpoczęła się zabawa.

Atrakcji dla dzieci i młodzieży nie brakowało, gościliśmy Anioły Drużynę WOPR z Trzcianki, z ogromną kulą i "makaronami", jednakże nie zabrakło także edukacji na temat pierwszej pomocy. Swoje hobby, zamiłowanie do astronomii, prezentował Pan Sławomir Matz, dzięki któremu mogliśmy z bliska przyjrzeć się słońcu. Niezawodna była także Ochotnicza Straż Pożarna z Gajewa, która prezentowała sprzęt strażacki. Do tańca zapraszali także animatorzy, który przeprowadziły dzieci i młodzież przez dziki świat, a wszystko to oczywiście przy poczęstunku słodkim i  słonym.

Na koniec Festynu, tradycyjnie już, OSP ochłodziło uczestników pokazem piany, a następnie chłodnego prysznica.

W przedsięwzięciu uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wielgosz oraz Zastępca Wójta Gminy Czarnków Monika Piotrowska, która w słowach skierowanych do zgromadzonych uczestników oraz do organizatorów wyrażała wdzięczność za inicjatywę, działanie oraz przygotowanie kolejnego Festynu na terenie Gminy Czarnków.

Dziękujemy wszytskim za wspólną zabawę.

KURS DLA RATOWNIKA WODNEGO MSW ORAZ DLA MŁODSZEGO RATOWNIKA WODNEGO

W całej Polsce w tym i w rejonie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego brakuje ratowników wodnych!

Festyn rodzinny w Sołectwie Jędrzejewo

09 czerwca 2017r. w Sołectwie Jędrzejewo za sprawą Samorządu Wsi i Sołtysa Sołectwa Jędrzejewo, Zespołu Szkół w Jędrzejewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz wielu osób i podmiotów, które wsparły organizację odbył się Festyn Rodzinny, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z Sołectwa i okolic wraz z opiekunami, a także obecne w naszej Gminie delegacje z Gruzji oraz Słowacji.

Uczestnikom przedsięwzięcia zaproponowano liczne, bezpłatne atrakcje tj. dmuchany zamek, malowanie twarzy, malowanie ceramicznych figurek, poznanie radiowozu policyjnego, slalom z użyciem narko- i alko-gogli, poznanie wozu strażackiego wraz z kąpielą w pianie, występy dzieci i młodzieży z 3 krajów - Polski, Gruzji i Słowacji, a także wyśmienitą zabawę i tańce przy muzyce oraz poczęstunek: kawa, herbata, napoje zimne, ciasto, bigos, grochówka, kiełbasa z grilla, wata cukrowa, popcorn.


Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonym przez Fundację „Dziecko w Centrum” od 2015 r., osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne do końca grudnia 2017 r.

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem, może uzyskać w Ośrodku następującą pomoc:

1)pomoc prawną,

2)pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną,

3)pomoc tłumacza języka obcego oraz języka migowego,

4)pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa:

pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, ortopedycznych,

pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,

pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,

finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,

pokrywanie kosztów żywności,

pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla dzieci.

WYKAZ MIEJSC, W KTÓRYCH ŚWIADCZONA JEST POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM:

Infolinia dla OPPP w Poznaniu, Gnieźnie i Trzciance, tel.: 786 160 100
– poniedziałek–piątek w godz. 8.00–18.00
– sobota w godz. 10.00–15.00

e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.plwww.dzieckowcentrum.org

1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji „Dziecko w Centrum”:

ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań

tel.: 786 160 100
e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.plwww.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

– poniedziałek–piątek w godz. 8.00–20.00
– sobota w godz. 10.00 – 15.00

2. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance:

ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka

tel.: 786 160 100
e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.plwww.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

– poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00–17.00
– wtorek, czwartek w godz. 13.00–20.00
– sobota w godz. 10.00–14.00

3. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie:

os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno

tel.: 786 160 100
e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www.pokrzywdzeni.poznan.plwww.dzieckowcentrum.org

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

– poniedziałek, czwartek w godz. 10.00–17.00
– wtorek, piątek w godz. 9.00–16.00
– środa w godz. 13.00–20.00
– sobota w godz. 9.00–13.00

ROZEZNANIE RYNKU 02/2017

Czarnków, dnia 27.03.2017 roku

Rozeznanie rynku numer 02/2017

Dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje ogólne

Zamawiający:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie – jednostka Gminy Czarnków

Data publikacji: 2017-03-27

Termin składania oferty: 2017-04-05

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji projektu z należyta starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową
i terminową realizację.

Rozeznanie rynku przeprowadzone jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.Zamawiający szacuje, iż wartość przeprowadzenia warsztatów i zajęć indywidualnych mieści się w kwocie do 5 000,00 zł netto.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Rozeznanie rynku numer 02/2017 dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych
i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla
9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia oznaczono we wspólnotowym słowniku zamówień:

CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Na przedmiot zamówienia składa się:

Przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie: kwiecień – maj 2018r., w wymiarze: 32h zajęć grupowych (max. 8h dziennie przez 4 dni) oraz 18h zajęć indywidualnych.

Zakres przedmiotowy umowy realizowany będzie zgodnie z założeniami projektu, o którym mowa powyżej i innymi właściwymi w tej materii przepisami prawa.

Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędny potencjał, wiedzę
i doświadczenie w zakresie przedmiotu usługi oraz posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Kryteria oceny oferty

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Stawka brutto za 1 godzinę*

100%

100 pkt

*Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku
z realizacja niniejszej usługi.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Cena

 • Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

Termin składania ofert

Sposób przygotowania i złożenia oferty

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać:
 • - Dane oferenta.
 • - Proponowaną kwotę do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi.
 • - Podpis oferenta.
 • - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 05.02.2017 r. do godziny 15.30.
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 067 255 02 91 – osoba do kontaktu – Anna Wybraniec, p.o. Kierownika GOPS.

Informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w pkt 8 wytycznych

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1.Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie karty czasu pracy sporządzonej przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

4.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

 • 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.

6.W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

7.Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

 • a)w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej
  z urlopem bezpłatnym,
 • b)w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami
  (o ile dotyczy).
 • c)W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 • d)Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 • 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 • 9.Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 10.Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

Potwierdzamodbiór rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia grupowego
i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa wykonawcy:


Data:


Podpis:


Załącznik nr 1 zapytania ofertowego

…………….., dnia .......….2017 r.

OFERTA:

Rozeznanie rynku numer 02/2017

Dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane oferenta:

Nazwa Wykonawcy


Kod pocztowy


Województwo


e-mail do kontaktu


Ulica:


Miejscowość


Telefon do kontaktu


Oferta

Kwota do poniesienia przez zamawiającego (słownie zł) brutto

Stawka brutto za 1 godzinę warsztatów i indywidualnych zajęć z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym


Oświadczenia oferenta:

 • 1)Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
 • 2)Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
 • 3)Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.
 • 4)Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
 • 5)Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
 • 6)Oświadczam, iż nie jestem/jestem[1] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 7)Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(data i podpis oferenta)[1]W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.

Konferencja BEZ PRZEMOCY podsumowująca działania kampanii społecznej

Realizowana w Gminie Czarnków roczna kampania społeczna pod hasłem „Bez przemocy” dobiegła końca. 13 marca br. podsumowała ją konferencja, pod tym samym nośnym tytułem, która odbyła się w sali Kina Światowid w Czarnkowie.

Inicjatorem podejmowanych w ramach tej kampanii zadań był Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie Czarnków wraz ze wszystkimi współtworzącymi go instytucjami. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Medialnie nad konferencją czuwała Telewizja Informacyjna Wielkopolska, Regionalna Telewizja Kablowa Antserwis, Radio Merkury Poznań oraz Echa Nadnoteckie.

Salę kinową wypełniły osoby zainteresowane tematem, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, włodarze gmin z terenu powiatu, radni i sołtysi z terenu Gminy Czarnków, Kuratorzy Okręgowi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Trzciance wraz z kuratorami zawodowymi i społecznymi, Komendanci wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie oraz Piły, Komendanci Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, Przedstawiciele Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wraz z pracownikiem, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu, Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z pedagogami, psychologami, wychowawcami i nauczycielami z Gminy i Miasta Czarnków, przedstawiciele organizacji obywatelskich, młodzież, mieszkańcy Gminy Czarnków, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie, studenci PWSZ w Pile wraz z opiekunem, Dyrektor i pracownicy MCK w Czarnkowie oraz pracownicy Urzędu Gminy Czarnków.

Przedsięwzięcie, na które złożyły się referaty wygłoszone przez osoby, które w swojej codziennej pracy spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie, a także w sposób aktywny włączały się w realizację zadań przewidzianych w ramach kampanii społecznej, poprzedziła etiuda teatralna pod tytułem „Nie udawaj”, w wykonaniu młodzieży z Gminy Czarnków, w której młodzi ludzie zaprezentowali poruszające nagłówki, artykuły i treści jakie możemy znaleźć każdego dnia w mediach, dotyczące przemocy wobec dzieci. W etiudzie wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Gębicach, Jędrzejewa, Kuźnicy Czarnkowskiej oraz w rolę redaktora wcielił się Kamil Januszkiewicz – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Konferencję prowadziła Monika Piotrowska, Zastępca Wójta Gminy Czarnków, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, która w swoim autorskim także wystąpieniu prezentowała treści z zakresu interdyscyplinarności zespołu pracującego z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, odnosząc się do zrealizowanych działań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i ilości osób w nie zaangażowanych, co było potwierdzeniem tezy postawionej w temacie wystąpienia.

O dobrych praktykach w zakresie omawianego problemu wypowiadał się Wojciech Mroczkowski, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu, Zastępca Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dwugłosie z Agnieszką Klepianowską, kuratorem zawodowym ds. rodziny i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Trzciance. Poruszona tematyka nie określała jedynie tego co zostało zrobione w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale także prelegenci nawiązali do działań planowanych, które niebawem będą realizowane.

Związek przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w sposób profesjonalny uzasadniała zgromadzonym gościom Małgorzata Wincenciak, mgr prawa i psychologii, przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Potwierdziła fakt niekwestionowanego związku uzależnienia od alkoholu lub szkodliwego picia, a występowania przemocy w rodzinie, jednakże nie utożsamiała samego spożywania alkoholu jako bezpośrednią przyczynę występowania przemocy w rodzinie. Pani Małgorzata w swoim wystąpieniu podkreślała także funkcję, cele i wagę programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Kolejnym podjętym tematem podczas konferencji były kliniczne skutki stosowania przemocy w rodzinie, o których opowiadał Stanisław Jarosz, Ratownik Medyczny, Kierownik Działu Pomocy Doraźnej FALCK Medycyna w Chodzieży. Skupił się w swojej wypowiedzi na zespole dziecka maltretowanego i syndromach, jakie może dostrzec zespół ratownictwa medycznego bezpośrednio w domu rodzinnym, na co warto zwrócić uwagę, aby trafnie postawić diagnozę i rozpoznać efekty przemocy w rodzinie.

Po merytorycznych wypowiedziach, Anna Wybraniec, p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie przedstawiła fragment z działań podjętych w ramach kampanii społecznej, a mianowicie raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Czarnków, opisany na podstawie zrealizowanego badania sondażowego. Raport stanowiły trzy części – metryka, wiedza i zjawisko przemocy na terenie Gminy Czarnków. Badania ankietowe potwierdziły fakt istnienia przemocy w rodzinie w gminie i dały jasny sygnał przedstawicielom służb pomocowych o przemocy ukrytej. W sposób jednoznaczny wynika także, iż Zespół Interdyscyplinarny powinien skupiać swoje działania na edukacji i informacji w środowiskach, gdyż wiedza mieszkańców na temat gdzie i jaką pomoc można uzyskać nie jest zadawalająca. Mieszkańcy, mimo iż znają osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, nie zgłaszają tego faktu do instytucji, przyzwalając jednocześnie na stosowanie przemocy w rodzinie. Oferta pomocy osobom doznającym jak i stosującym przemoc także powinna zostać poszerzona.

O podsumowanie wydarzenia zostali poproszeni Ewa Pawlikowska – Adamczak, Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodziny i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Trzciance oraz Bolesław Chwarścianek, Wójt Gminy Czarnków. W swoich wypowiedziach dziękowali organizatorom kampanii społecznej za trud włożony w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz życzyli dalszych, owocnych i przynoszących oczekiwane efekty przedsięwzięć.

Po spotkaniu uczestnicy zostali zaproszeni na lunch, przygotowany przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie oraz Longinę Wikę, Sołtysa Sołectwa Sarbia – Sarbka, podczas którego, już w kuluarach wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i wrażeniami po wysłuchanych prelekcjach.

Działania podjęte w kampanii społecznej miały na celu przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców z mocnym przekazem, że przemoc w rodzinie nie jest bezkarna, oraz że nic jej nie usprawiedliwia. Pomimo zakończonej już kampanii społecznej BEZ PRZEMOCY w Gminie Czarnków działania edukacyjno – informacyjne na terenie Gminy Czarnków nie zostaną zakończone, a wręcz przeciwnie – będą w dalszym ciągu kontynuowane.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w Gminie Czarnków

W dniach 08 i 09 lutego na terenie Gminy Czarnków odbyło się badanie liczby osób bezdomnych, którego realizacja koordynowana była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem badania było określenie liczby osób bezdomnych, które jest niezbędnym wstępem do wszelkich dalszych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności oraz wpływ na kształtowanie kierunków polityki społecznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim i gminnym.

W Gminie Czarnków zaangażowani w badanie byli pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Badanie odbywało się w wyznaczonych dniach oraz 08 lutego w godzinach wieczornych. W trakcie realizacji badania odwiedzono potencjalne miejsca, których mogą przebywać ludzie oraz przeprowadzano wywiady z osobami bezdomnymi, wykorzystując do tego celu Kwestionariusz osoby bezdomnej - na terenie naszej gminy przeprowadzono dwa wywiady.

Zgodnie z wytycznymi oraz zapisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., za osobę bezdomną uważa się: "...osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania". (art. 6 pkt 8 ustawy).

PO PŻ - warsztaty kulinarne w Gminie Czarnków

W Gminie Czarnków w ramach PO PŻ w dalszym ciągu odbywają się warsztaty kulinarne, których celem jest przekazanie wiedzy uczestnikom nt. zdrowego żywienia, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także, w części praktycznej, wspólne przyrządzanie posiłków z żywności, którą nasi mieszkańcy otrzymują z Pilskiego Banku Żywności. Część praktyczna warsztatów ma na celu pokazanie jak wykorzystać żywność, aby posiłki były zdrowe, smaczne i niemal za każdym razem inne. Spotkania mają także charakter integracyjny.  

26 styczeń 2017 - Warsztaty w Sołectwie Ciszkowo, dla mieszkańców Ciszkowa, Mikołajewa, Góry nad Notecią i Pianówki.

01 luty 2017 - warsztaty w Sołectwie Sarbia - Sarbka, dla mieszkańców Sarbi, Sarbki, Brzeźna, Marunowa. 

08 luty 2017 - warsztaty w Sołectwie Romanowo Górne dla mieszkańców pobierających żywność z Walkowic, Romanowa Górnego, Romanowa Dolnego i Osucha.

09 marzec 2017 - warsztaty w Kuźnicy Czarnkowskiej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Radolinek, Zofiowo, Bukowiec i Gajewo.

Czarnków, dnia 23.01.2017 roku

Rozeznanie rynku numer 01/2017

Dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje ogólne

Zamawiający:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie – jednostka Gminy Czarnków

Data publikacji: 2017-01-23

Termin składania oferty: 2017-02-01

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji projektu z należyta starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową
i terminową realizację.

Rozeznanie rynku przeprowadzone jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.Zamawiający szacuje, iż w całym okresie realizacji projektu zamówienie dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego mieści się w kwocie od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł netto.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Rozeznanie rynku numer 01/2017 dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia oznaczono we wspólnotowym słowniku zamówień:

CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Na przedmiot zamówienia składa się:

przeprowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od lutego 2017 do października 2018 roku.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a)prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu,

b)udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu,

c)prowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu.

Zakres przedmiotowy umowy realizowany będzie zgodnie z założeniami projektu, o którym mowa powyżej i innymi właściwymi w tej materii przepisami prawa.

Miesięczny czas wykonywania zadania: ok 10 godzin, z zastrzeżeniem, iż nie w każdym miesiącu odbywać się będą zajęcia.

Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędny potencjał, wiedzę
i doświadczenie w zakresie przedmiotu usługi oraz posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Kryteria oceny oferty

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Stawka brutto za 1 godzinę*

100%

100 pkt

*Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku
z realizacja niniejszej usługi.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Cena

 • Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

Termin składania ofert

Sposób przygotowania i złożenia oferty

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać:
 • - Dane oferenta.
 • - Proponowaną kwotę do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi.
 • - Podpis oferenta.
 • - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 01.02.2017 r. do godziny 15.30.
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 067 255 02 91 – osoba do kontaktu – Anna Wybraniec, p.o. Kierownika GOPS.

Informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w pkt 8 wytycznych

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1.Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie karty czasu pracy sporządzonej przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

4.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

 • 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.

6.W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

7.Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

 • a)w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej
  z urlopem bezpłatnym,
 • b)w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami
  (o ile dotyczy).
 • c)W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 • d)Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 • 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 • 9.Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 10.Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

Potwierdzamodbiór rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia grupowego
i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa wykonawcy:


Data:


Podpis:


Załącznik nr 1 zapytania ofertowego

…………….., dnia .......….2017 r.

OFERTA:

Rozeznanie rynku numer 01/2017

Dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane oferenta:

Nazwa Wykonawcy


Kod pocztowy


Województwo


e-mail do kontaktu


Ulica:


Miejscowość


Telefon do kontaktu


Oferta

Kwota do poniesienia przez zamawiającego (słownie zł) brutto

Stawka brutto za 1 godzinę poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego


Oświadczenia oferenta:

 • 1)Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
 • 2)Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
 • 3)Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.
 • 4)Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
 • 5)Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
 • 6)Oświadczam, iż nie jestem/jestem[1] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 7)Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(data i podpis oferenta)[1]W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie informuje, iż w dniu 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – w wysokości 4000 zł

Szczegółowe informacje w zakładce świadczenia rodzinne

Podsumowanie integracyjnego spotkania przy wigilijnym stole

Styczeń to czas wszelkiego rodzaju podsumowań, więc to doskonały czas, aby spotkać się ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w przygotowanie integracyjnego spotkania przy wigilijnym stole, które odbyło się 18 grudnia 2016r. w Sołectwie Sarbia - Sarbka.

Dokładnie miesiąc po wydarzeniu - 18 stycznia 2017r. spotkaliśmy się ponownie w Sołectwie Sarbia - Sarbka, aby podziękować wszystkim i każdemu z osobna za wkład i pracę jaką wykonał na rzecz kolejnego już spotkania wigilijnego.

,,Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa, wtedy proste - ,,dziękuję" zawiera wszystko, co chcemy wyrazić". Tymi słowami Wójt Gminy Czarnków i Zastępca Wójta Gminy Czarnków wyrazili wdzięczność za zaangażowanie w przygotowanie spotkania wigilijnego.

Przy wspólnym stole toczyły się rozmowy o minionym już spotkaniu, padło mnóstwo dobrych słów, które dają nam wiarę do podejmowania kolejnych wyzwań i działań na rzecz społeczności lokalnej Gminy Czarnków. 

Podziękowania także złożyliśmy wolontariuszom z Zespołu Szkół w Gębicach, którzy także angażowali się w przygotowanie spotkania wigilijnego. Młodzież pod opieką Pani Magdaleny Dudra i Pani Dyrektor Beaty Maszewskiej sprawdziła się w roli niezawodnej pomocy przy organizacji tak dużego wydarzenia.

Integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole w Sołectwie Sarbia - Sarbka pod hasłem 

"POWIEDZMY SOBIE DOBRE SŁOWO"

W świątecznej atmosferze 18 grudnia 2016r. odbyło się po raz szósty gminne integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole, które zgromadziło  około 340 osób. Wyjątkowe wydarzenie z udziałem mieszkańców gminy miało miejsce w niedzielne popołudnie, a organizatorami byli: Gmina Czarnków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, sołectwo Sarbia - Sarbka i Fundacja Gębiczyn.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć radnych, sołtysów, dyrektorów gminnych szkół i pracowników oświaty, instytucji współpracujących, ale przede wszystkim mieszkańców Gminy Czarnków dla których to właśnie przede wszystkim wkładany jest trud w organizację tego wydarzenia.  W nastrój kolędowania wprowadził zebranych Czarnkowski Chór ,,Harmonia" z solistą Katarzyną Wizą.

Po złożeniu życzeń przez gospodarzy spotkania: wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka, zastępcy wójta Moniki Piotrowskiej, sołtysa wsi Sarbia Sarbka Longinę Wika, przesa Fundacji "Gębiczyn" oraz p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zbigniewa Faligowskiego,  nastąpiło pobłogosławienie opłatków. Ksiądz proboszcz Jerzy Ranke   przekazał zgromadzonym świąteczne pozdrowienia, a następnie odśpiewał kolędę "Wśród nocnej ciszy". Zgodnie z tradycją przed skosztowaniem wigilijnych potraw zebrani złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, a ciepłym słowom nie było końca.

Tego dnia gorącymi oklaskami nagrodzono występy dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Sarbi. W specjalnym świątecznym repertuarze zaprezentował się również Sebastian Pawlaczyk, który wspólnie z koleżanką wykonał utwór ,,Radość w naszych sercach lśni". Część artystyczną zakończył występ nowo powstałej grupy, której skład został utworzony pod wpływem pięknej atmosfery, jaka panowała wówczas w Sarbi.  Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali wówczas: wójt Bolesław Chwarścianek, zastępca wójta  Monika Piotrowska,  burmistrz Franciszek Strugała, wicestarosta Jacek Kimaszewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski.

Ciepło przedświątecznego spotkania, udzieliło się wszystkim jej uczestnikom i jak zgodnie podkreślano, tradycja spędzenia wspólnej wigilii pozwala na wzajemne zbliżenie, zrozumienie i integrację mieszkańców.


Magię nadchodzących Świąt poczuć mogliśmy dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu mieszkańców gminy, którym serdecznie dziękujemy.

(tekst źródłowy: Agnieszka Wiśniewska)


Akcja "Aniołek" po raz kolejny w Gminie Czarnków

W niedzielę 18 grudnia 2016r. zakończyła się akcja "Aniołek" w parafii pw. Św. Wojciecha w Kruszewie. Efektem akcji są paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących.

W tym roku dzięki ofiarności parafian zebraliśmy duże, kolorowe paczki, w których znajdują się upominki dla najmłodszych, które już trafiają do ich domów.

Z całego serca dziękujemy za ten gest prosto z serca!

Warsztaty kulinarne w Gębiczynie w ramach PO PŻ

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - działania towarzyszące mające na celu uzupełnienie ofertę Pilskiego Banku Żywności zorganizowano warsztaty kulinarne, które odbyły się w Sali Wiejskiej w Gębiczynie w dniu 23.11.2016r., w których wzięły udział 24 osoby.

Celem warsztatów jest pokazanie beneficjentom do czego można wykorzystać produkty z programu, jak przygotować zdrowie i smaczne posiłki, a także można porozmawiać na temat prawidłowego gospodarowania budżetem domowym.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, gdzie najprzyjemniejszym momentem jest wspólne gotowanie i degustowanie przy wspólnym stole.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Gminie Czarnków

Z okazji przypadającego 5 grudnia br. Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzenia i podziękowania Wolontariuszom, którzy bezinteresownie, na co dzień pomagają innym złożył wójt Bolesław Chwarścianek. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w sali sesyjnej, a organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną, a jej pierwszym punktem był występ artystyczny Martyny Pertek, która pięknie przedstawiła historię Laleczki z Saskiej Porcelany.

Nasi Wolontariusze mają ogromny wkład w codzienne życie gminy Czarnków, jak i w organizację wydarzeń o charakterze gminnym, a także w efektywność funkcjonowania wielu stowarzyszeń, organizacji czy fundacji. To im dedykowane były występy artystyczne i do nich kierowane szczególne podziękowania. - Jesteście bardzo wyjątkowymi ludźmi, którzy w sposób dojrzały postrzegają życie. W pełni rozumiecie sens i potrzebę Waszej misji społecznej. Życzę Wam jak najwięcej z drowia i szczęścia. Niech Wasze dalsze działania dostarczają Wam jak najwięcej wewnętrznej satysfakcji, a radość tych, którym pomagacie niech motywuje Was do dalszego działania - mówił podczas powitania koordynator wolontariatu w gminie Czarnków Zbigniew Faligowski.

Wzorowe wykonanie utworu Can't help falling in love przez Kamila Januszkiewicza wzbudziło zachwyt widowni, a chwilę potem inicjatorka i założycielka Fundacji Gębiczyn Alina Wawrzyniak przypomniała czym jest wolontariat i jak różne posiada definicje. Mówiła, że wolontariusze stanowią grupę osób, które pomimo różnych przeszkód czy trudności poświęcają swój wolny czas, wykorzystują wiedzę, doświadczenie, aby móc angażować się w działania na rzecz potrzebujących. Twierdziła, że wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego.  

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu jest doskonała okazją do  złożenia podziękowań, dlatego po występach artystycznych Martyny Marcinkowskiej,  Lidii Tomaszewskiej, Martyny Pertek, Agaty Golon przyszedł czas na wręczenie wyróżnień.

Z każdym rokiem krąg wolontariuszy jest coraz większy, a idea bezinteresownej pomocy jest krzewiona wśród młodych ludzi. Wysoka frekwencja świadczy o ogromnej aktywności lokalnej społeczności.

Zaangażowanie często anonimowych bohaterów jest nieocenione i tworzy wspaniałą lekcję wrażliwości społecznej.

Po rozdaniu wszystkich upominków przyszedł czas na Sebastiana Pawlaczyka, który utworem Tolerancja  zakończył spotkanie.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim wolontariuszom, za to, że jesteście i nie tracicie chęci do pomagania.  Do zobaczenia za rok!

(tekst - Agnieszka Wiśniewska)

Powiatowy Dzień Wolontariusza

Spotkania w Sołectwach BEZ PRZEMOCY

W Sołectwach Gębiczyn, Średnica, Radolinek, Romanowo Górne, Brzeźno, Romanowo Dolne, Zofiowo, Gębice, Huta, Ciszkowo i Marunowo podczas zebrań wiejskich na koniec sierpnia w pierwszej połowie września 2016 zostały przeprowadzone także pogadanki w ramach kampanii społecznej BEZ PRZEMOCY. Głównym celem spotkań było przede wszystkim nakreślenie czym jest przemoc, jak ją rozpoznać, jak funkcjonuje rodzina w przemocy, ale co najważniejsze, gdzie zwrócić się po pomoc i jakie instytucje na terenie Gminy Czarnków są odpowiedzialne za realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Mieszkańcy otrzymali także ulotki informacyjne. Podobne spotkania odbyły się już w Kuźnicy Czarnkowskiej i Sarbi.

08 sierpnia 2016r. w Gminie Czarnków odbyło się spotkanie z przedstawicielami Pilskiego Banku Żywności w Pile oraz organizacjami obywatelskimi z terenu Gminy Czarnków przy udziale Zastępcy Burmistrza Miasta Czarnków i Wójta Gminy Czarnków. 

Celem spotkania było omówienie zasad Podprogramu 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Efektem spotkania jest decyzja o przystąpieniu Gminy Czarnków do Podprogramu. W celu uzyskania niezbędnego skierowania do odbioru żywności mieszkańcy gminy proszeni są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. 

Aktualne wytyczne umożliwiają otrzymanie pomocy żywnościowej przy spełnieniu kryterium dochodowego: dla rodziny: 771,00 zł na osobę w rodzinie netto oraz dla osoby samotnie gospodarującej: 951,00 zł.

FESTYN RODZINNY W SOŁECTWIE ŚREDNICA

16 lipca 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wraz z Samorządem Wsi Średnica zorganizował Festyn Rodzinny dla mieszkańców wsi i okolicy.

Dla każdego uczestnika była miła niespodzianka, a oczywiście najwięcej atrakcji przygotowaliśmy dla najmłodszych. Grupa animatorów prowadziła zabawy dla dzieci - bańki, wyścigi, taniec, chusta animacyjna i wiele innych, Ochotnicza Straż Pożarna z Gajewa przyjechała w pełni wyposażonym wozem strażackim, aby każdy mógł wsiąść do niego i przez chwilę poczuć się jak strażak. Oczywiście nie zabrakło także pokazu przygotowanego przez OSP - w chłodnej pianie najmłodsi mogli się ochłodzić i poszaleć, aby później zostać "spłukani" strumieniem wody. Była to jedna z głównych atrakcji w Średnicy. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli także łucznicy z Goraju i przyjechali, aby wesprzeć wspólną zabawę, ale i podzielić się z mieszkańcami swoją pasją. Każdy miał możliwość oddania mniej lub bardziej celnego strzału, ale przecież liczy się zabawa. Na nasze zaproszenie odpowiedziała także Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie. Na Festyn przyjechały trzy policjantki z Wydziału Prewencji. Największą jednakże atrakcją ze strony KPP był oczywiście Policjant Pyrek, który chodził wśród dzieci i zachęcał do wspólnej zabawy, a u Policjantek każdy mógł doświadczyć jak to jest "zanurzyć" palce w tuszu i odcisnąć własne palce na papierze. Po wyczerpujących zabawach każdy mógł odpocząć pod wiatą, dając się ponieść wyobraźni i kolorowymi farbkami pomalować wybraną przez siebie figurkę, wyrobioną przez pracowników Spółdzielni Socjalnej "Równe Szanse". W ten sposób powstały przepiękne, kolorowe skarbonki świnki, samochodziki, słoniki i domki.

Dla wszystkich uczestników Festynu przygotowany był poczęstunek - ciasto przygotowane przez mieszkańców Sołectwa, kawa, herbata, zimne napoje oraz wędliny z grilla.

Wśród mieszkańców do wspólnej zabawy dołączył Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego - Jacek Klimaszewski, Zastępca Wójta Gminy Czarnków - Monika Piotrowska, Przewodniczący Rady Powiatu - Bogdan Tomaszewski, Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Wielgosz, Skarbnik Gminy - Magdalena Mendyk, pracownicy socjalni GOPS, a także Sołtysi okolicznych Sołectw - Jędrzejewa i Gajewa. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festynu Rodzinnego w Sołectwie Średnica, wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym.

Festyn Charytatywny w Gminie Czarnków

Piknik charytatywny ,,Bądź naszą nadzieją" , właśnie przeszedł do historii. Początkowo mieliśmy obawy dotyczące pogody, ale natura okazała się łaskawa i deszcz jednak nie padał. Boisko w Romanowie Dolnym, co prawda nie pękało w szwach, ale w tym dniu liczyła się radość, pozytywna energia i przede wszystkim szczytny cel. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści prezentujący swoje talenty wokalne, instrumentalne i taneczne. Gościem specjalnym był Piotr Bugzel.

W niedzielę, 26 czerwca 2016 r. odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowane na rzecz Weroniki, Bartosza i Michała, którzy na co dzień zmagają się z ciężkimi chorobami. O godzinie 13.00 boisko w Romanowie Dolnym, zamieniło się w miejsce pełne inicjatywy i wspólnej radości. Przybyłych Gości powitał Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, Zastępca Wójta Monika Piotrowska, Przewodniczący Rady Gminy Czarnków Janusz Wielgosz, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wybraniec, Sołtys wsi Romanowo Dolne Leokadia Jankowska oraz Sołtys wsi Romanowo Górne Urszula Just.

Całe wydarzenie rozpoczął występ dzieci z Romanowa Dolnego, Romanowa Górnego i Walkowic. Grupy Jagódek, Zajączków i Leśnych Skrzatów wyrecytowały wiersz ,,My jesteśmy dzieci", a następnie wszyscy zostali zaproszeni do tańca w rytmie złotych przebojów . Po tym żywiołowym występie publiczność reagowała już bardziej entuzjastycznie. Pierwszy talent wokalny zaprezentowała uczennica Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym Laura Handschke. Zaśpiewała ona pozytywną piosenkę ,, Jak Ci dziękować". Następną artystką była Natalia Nowotna, która na scenie czuła się jak ryba w wodzie. Uczennica Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie, profesjonalnie wykonała dwa utwory ,,Będziesz chciał" oraz ,,Zapach Przedwiośnia". Następnie zaprezentowała się przedstawicielka Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie - Julia Golon, która w oryginalnej aranżacji zaśpiewała jeden z nowszych radiowych hitów ,,Biegnij przed siebie". Podczas przygotowań do występu dzieci odgadywały odgłosy zwierząt, malowały ceramikę a także korzystały z wielu przygotowanych atrakcji. Po krótkiej przerwie dotarli też reprezentanci Straży z Jędrzejewa. Ich muzyczna opowieść dotyczyła stosunków damsko-męskich, a wygląd podkreślał niepowtarzalny klimat piosenki ,,I ja se musiała". Następna tym razem najmłodsza śpiewająca uczestniczka swoim pięknym głosem oddała klimat magicznego utworu ,,Moja fantazja". Mowa o Martynie Pertek, która jednocześnie reprezentując Zespół Szkół w Gębicach im. Leśników Polskich, przeniosła wszystkich w zaczarowany dziecięcy świat. Kolejną przedstawicielką tej szkoły , była Julia Tadeuszak. Wykonała ona dwa utwory ,,Miejcie nadzieję „ oraz ,,Powrócisz tu". Na scenie pojawili się też Jakub Palczak i Radosław Palczak. Ich wykonanie utworu ,,Color Of Your Life", wywołało natychmiastową reakcję i burze oklasków. Zanim kabaretowy duet po raz drugi zagościł na scenie, swoje beatboxowe umiejętności zaprezentował Kamil Jarmuszkiewicz. Laureatka wielu konkursów muzycznych, a jednocześnie uczennica gimnazjum przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej Agata Golon zaprezentowała optymistyczne spojrzenie na zły czas. Zapanowała też na chwilę spokojna i melancholijna atmosfera, a to za sprawą Katarzyny Jany, która idealnie wykonała utwór ,,Wiara". Posiadająca ciekawą barwę głosu Karena Szeląg wystąpiła wraz z Bartkiem Tutą i w bardzo ciekawej aranżacji zaśpiewali wspólnie piosenkę ,,Born this way". Swoje umiejętności zaprezentowała również grupa taneczna działająca przy Szkole Podstawowej w Sarbi. Zatańczyli oni do utworu ,,Shake it off" oraz ,,Jai ho". Na koniec wystąpił Piotr Bugzel, interpretator przebojów samego Elvisa Presleya, który w 2008r. wystąpił w półfinale programu telewizyjnego „Mam talent". Prezentował on na scenie twórczość Króla Rock and Rolla.

Dmuchane zjeżdżalnie, plener malarski, wata cukrowa i malowanie twarzy to tylko kilka z wielu atrakcji, które czekały na najmłodszych. W pewnym momencie na teren boiska dotarli również motocykliści. Nie trudno się domyśleć, że błyskawicznie zostali oni zauważeni przez wszystkich. Stowarzyszenie Motocyklistów PCT Riders, zaplanowało punkt kulminacyjny imprezy, którego większość wyczekiwała z wielką niecierpliwością, Były to przejażdżki po terenie boiska motorami. Chętnych nie brakowało. Przez cały czas trwania pikniku o uśmiech na twarzach najmłodszych dbał sierżant Pyrek, który zapraszał do zwiedzenia policyjnego radiowozu.

Mieszkańcy Gminy Czarnków stanęli na wysokości zadania. Przez cały czas była prowadzona zbiórka do puszek. Kwota zebrana podczas pikniku: 7.048,52 zł. Dziękujemy również za datki przekazane na konto Fundacji Gębiczyn w kwocie 600 zł.

Nadeszła kolej na podsumowanie i podziękowania. Wszystkim, którzy włączyli się w organizację i akcję rozprowadzania cegiełek, osobom zaangażowanym, darczyńcom, występującym artystom, wolontariuszom - za ich życzliwość i wsparcie - bardzo dziękujemy  :).

Sponsorzy:

Zakłady Mięsne „Dolina Noteci" Sp. z o.o.

Sławomir Kraft 
Zakład Produkcyjno-Handlowy

Piekarnia PSS Społem

Andrzej Dzudzewicz
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
w Kuźnicy Czarnkowskiej

Irena Proszyk 
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
w Kuźnicy Czarnkowskiej

Alina i Jerzy Ciastoń
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
w Kuźnicy Czarnkowskiej

Chata Polska

Stowarzyszenie Kociołki

Wsparcie: 
Komenda Powiatowej Policji w Czarnkowie
Stowarzyszenie Motocyklistów PCT Riders

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa
Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Czarnków

Organizatorzy:
Gmina Czarnków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie
Fundacja „Gębiczyn"
Sołectwo Romanowo Dolne
Sołectwo Romanowo Górne

KOLEJNE WARSZTATY KULINARNE W GMINIE CZARNKÓW

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015 - 2020, Podprogram 2015 w Gminie Czarnków odbyły się kolejne warsztaty kulinarne, tym razem w Hucie, Ciszkowie, Sarbi i Śmieszkowie.

UWAGA!! !! !!

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie został zmodernizowany system telefoniczny. Od dnia 30 marca 2016 zostały wprowadzone numery wewnętrzne:

Numery telefonu pozostały bez zmian: 

067/ 255 05 80 oraz 067/253 02 91


wykaz numerów wewnętrznych:

21 Kierownik GOPS

22 Księgowość

23 Świadczenia rodzinne

24 Świadczenia wychowawcze (od 01 kwietnia 2016r.)

25 Fundusz alimentacyjny i Stypendia szkolne

26 Pracownicy socjalni - Mirosława Szmyt i Zbigniew Faligowski

27 Pracownicy socjalni - Jadwiga Szutowicz i Magdalena Sosnowska

28 Pracownicy socjalni - Magdalena Połczyńska

 i asystent rodziny - Agnieszka Gawrońska 

29 FAXKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Profilaktyka przemocy w rodzinie w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarnków

W ramach trwającej kampanii społecznej BEZ PRZEMOCY w szkołach podstawowych w Gminie Czarnków odbywały się zajęcia z pracownikami socjalnymi dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zajęcia odbywały się metoda wykładową i warsztatową, a podstawowym celem jaki przyświecał tym spotkaniom z dziećmi i młodzieżą było uwrażliwienie na zjaiwkso przemocy, a także wskazanie instytucji, które powołane są po co, aby pomagać w sytuacjach kryzysowych.

Kampania BEZ PRZEMOCY w Gminie Czarnków

W dniu 09 lutego 2016 w Kuźnicy Czarnkowskiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ramach trwającej kampanii społecznej BEZ PRZEMOCY.

Celem spotkania był był bezpośredni kontakt z mieszkańcami i przekazanie wiedzy dotyczącej postępowania w przypadku dostrzeżenia przemocy w rodzinie.

W Kuźnicy Czarnkowskiej w spotkaniu uczestniczyła Pani Agnieszka Klepianowska - Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance, Pani Grażyna Dzikowska - psycholog w punkcie konsultacyjno - informacyjnym w Czarnkowie, Pan Sławomir Okuński * Dzielnicowy KPP Czarnków, Pani Anna Skuza - p.o. Kierownika GOPS Czarnków, Alina i Stefan Wawrzyniak - Fundacja "Gębiczyn", a także młodzież z wszystkich Zespołów Szkół z terenu Gminy Czarnków z etiudą teatralną.

Tożsame spotkanie odbyło się także 17 lutego 2016r. w Sołectwie Sarbia - Sarbka z uczestnictwem Pani Danuty Żukowskiej - Grygiel - Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Trzciance, Przedstawicielami KPP w Czarnkowie - Panem Dariuszem Naplocha i Panią Justyną Przybył.

Spotkania w tych miejscowościach zapoczątkowały cykl spotkań z mieszkańcami Gminy.


Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na terenie czterech miejscowości Gminy Czarnków - Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Górne i Kuźnica Czarnkowska odbyły się warsztaty kulinarne. 

Warsztaty składały się z dwóch części - teoretycznej, gdzie można było dowiedzieć się praktycznie wszystkiego o zdrowym odżywianiu oraz praktycznej, podczas której uczestnicy próbowali swoich sił w przygotowywaniu zdrowych, tanich i smacznych potraw.

Balik karnawałowy w Ciszkowie

22 stycznia 2016r. w Ciszkowie został zorganizowany balik karnawałowy dla dzieci i ich opiekunów w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Czarnków.

Gminny Ośrodek Pomocy wraz z Sołtysem, Radą Sołecką i aktywnymi mieszkańcami przygotowali zabawę z przebraniami, tańcami, konkursami i słodkim poczęstunkiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie informuje, że od 
1 stycznia 2016 r. zostaje wprowadzony nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie

 Świadczenie Rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego. 

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Informacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w dniu 24.12.2015 r.   n i e c z y n n y

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2015r.  (czwartek)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

INTEGRACYJNE SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE – MARUNOWO/GEBICE 2015

W drugim dniu Targów, w niedzielne popołudnie, we wsi Marunowo, mieszkańcy Gminy Czarnków uczestniczyli w piątym już przedświątecznym spotkaniu integracyjnym podmiotów ekonomii społecznej. Ponad 300 przedstawicieli wszystkich grup społecznych i zawodowych z Gminy poznało ważne przesłanie łacińskie „Dum spiro spero”, co oznacza „Dopóki oddycham, mam nadzieję”.  Piękne słowo „nadzieja” połączyło wszystkich na tyle skutecznie, że razem z chórem „Harmonia” oraz proboszczem Jerzym Janke chciało się śpiewać kolędy, chciało się słuchać kolejnych mówców i prowadzących, chciało się wspólnie biesiadować przy wigilijnym stole.

/awa/

To wydarzenie także odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz pracy społecznej współorganizatorów: wielu mieszkańców Sołectwa Marunowo i Gębice, Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej w Gebiczynie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, a także przy wsparciu rzeczowym i finansowym wielu firm prywatnych, gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych zdecydowanie powiększył się obszar dobra oraz szeroko rozumiana integracja różnych środowisk została wzmocniona.

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W ramach tegorocznych Targów Przedsiębiorczości Społecznej19 grudnia zorganizowano w Czarnkowie „Kiermasz Bożonarodzeniowy”. Z powodzeniem można by dodać, że odbył się kolejny już raz, bo staraniem samorządów miasta oraz gminy Czarnków był kontynuacją organizowanego dotąd przez Czarnkowsko-Trzcianecką LGD Kiermaszu Produktu Lokalnego.

Warto może przypomnieć co oznacza słowo kiermasz.  To zorganizowana specjalnie sprzedaż pewnego rodzaju artykułów. Choć słowo to od dawna występuje w języku polskim, jego źródło odnajdujemy w języku niemieckim. Germanizm Kimësse oznaczał uroczystość poświęcenia kościoła, stąd wyraźny dawniej związek kiermaszu z odpustem, festynem czy uroczystością wiejską.  Tak naprawdę słowo to jest również wyrazem rodzimym, ogólnosłowiańskim i ma wspólne źródło z takimi wyrazami jak  słuchać, sława, słynąć.

Nie bawiąc się jednak w dalsze rozważania, które prowadzą w prostej linii do prawa magdeburskiego, na podstawie, którego w XIII – XVI wieku zakładano miasta, znaleźliśmy się w Czarnkowie, którego mieszkańcy lubią kiermasze. Wnoszą one bowiem ludyczną wesołość, kolorowe rękodzieła i atmosferę rozrywki połączonej z kupowaniem. Można coś przekąsić, pooglądać i kupić lub nie kupić w atmosferze przedświątecznej. W tym roku wystawcy zaproponowali sporą gamę ozdób świątecznych, ale była tez biżuteria, skóry i ceramika. Była też piękna pogoda, co w dużym stopniu zachęcało do spaceru, a przy okazji kupna zapewne ładnego drobiazgu wykonanego ręką profesjonalisty lub amatora.

„Kiermasz Bożonarodzeniowy odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz pracy społecznej organizatorów: wielu mieszkańców, władz samorządowych, firm czy organizacji obywatelskich z Marunowa, Gębic, Gębiczyna, Śmieszkowa, Czarnkowa i innych, zdecydowanie powiększył się obszar dobra.

/awa/

Akcja "Aniołek" zakończona

W niedzielę 20 grudnia zakończyła się akcja "Aniołek" w parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Kuźnicy Czarnkowskiej oraz Św. Wojciecha w Kruszewie. Efektem akcji są paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących.

W tym roku dzięki ofiarności parafian zebraliśmy 52 duże, kolorowe paczki, w których znajduą się upominki dla najmłodszych, które już trafiają do ich domów.

Z całego serca dziękujemy za ten gest prosto z serca!

Spotkania wigilijne w Gminie Czarnków

Grudzień obfituje w spotkania w wigilijne, opłatkowe w Gminie Czarnków. Dziś w Sołectwa odczuwają potrzebę wspólnego świętowania, spotykania się i działania. Tak właśnie się dzieje... takie spotkania miały miejsce w Ciszkowie, Brzeźnie, Sarbi, na os. Polnym, Gajewie, Zofiowie, Romanowie Górnym, Kuźnicy Czarnkowskiej, Gębicach i w wielu innym zakątkach naszej Gminy.

Spotkanie Wigilijne w Ciszkowie organizowane po raz pierwszy przez Sołectwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy zaangażowaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej, OSP oraz mieszkańców.

Spotkanie wigilijne w Brzeźnie organizowane także po praz pierwszy przez Sołectwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie, przy zaangażowaniu wielu osób - Sołtysa, Rady Sołeckiej, Przedszkola, Świetlicy Środowiskowej oraz mieszkańców.

Spotkanie wigilijne na osiedlu Polnym na wolnym powietrzu organizowane przez zaangażowanych mieszkańców przy wsparciu Sołectwa oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Jest to już drugie spotkanie przy ognisku dla mieszkańców os. Polnego.