Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Czarnków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na początku 2015 roku Gmina Czarnków rozpoczęła prace nad sformułowaniem nowych zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. W tym celu od grudnia 2014 roku do maja  bieżącego roku odbyła się seria spotkań z przedstawicieli Gminy oraz reprezentantów ww. podmiotów na których omówiono szczegółowo dotychczasowe doświadczenia we współpracy oraz w formie warsztatowej wypracowano rozwiązania służące optymalizacji zasad współpracy.

Spotkania te organizowane były we współpracy z ekspertami zewnętrznymi w ramach projektu  pn.: „Obywatelska Wielkopolska”, którego realizatorami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest: zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Gminie Czarnków.

Skutkiem tych spotkań jest wypracowany projekt programu współpracy programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, który przekazujemy w załączeniu do konsultacji społecznych zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 23.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach konsultacji społecznych:

- na stronie internetowej Gminy Czarnków, zakładka: Aktualności., umieszczony zostanie projekt Programu współpracy na rok 2016.

- na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, zakładka: konsultacje społeczne., umieszczony zostanie projekt Programu współpracy na rok 2016.

- zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne w dniu 22.04.2015 roku, na którym zaprezentowano projekt programu i zaproszono do jego konsultacji, składania uwag
i propozycji ewentualnych zmian 

- w terminie od dnia zamieszczenia na stronie internetowej projektu do dnia 16.06.2015 roku, zainteresowani mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą składać swoje uwagi dotyczące programu, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego konsultacje: gops.czarnkow@op.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków

- wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez tut. Urząd .

- na koniec czerwca zostanie zorganizowane spotkanie, na którym omówione zostaną uwagi złożone podczas konsultacji społecznych programu,

- przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do projektu Programu współpracy na rok 2016 przekazanego Radzie Gminy.

W załączeniu przekazujemy projekt Programu współpracy na rok 2016 oraz formularz do konsultacji. Zachęcamy do skorzystania z formularza, jak również przekazywania uwag w innej formie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁY W KONSULTACJACH !!!

Do pobrania:

Formularz konsultacji

Projekt Programu Współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.