Spotkania robocze w ramach działań
o charakterze środowiskowym w Gminie Czarnków

W Gminie Czarnków w ramach działań o charakterze środowiskowym odbywają się spotkania robocze z animatorem środowiska lokalnego, pracownikiem socjalnym GOPS w Czarnkowie oraz Kierownikiem GOPS w Czarnkowie.

Spotkania mają charakter głównie planistyczny, logistyczny oraz animacyjny. Z reguły odbywają się cyklicznie - przed, po przedsięwzięciem integracyjnym, ale także w zależności od specyfiki i potrzeb środowiska. Najczęściej mają przebieg dynamiczny (burza mózgów).

Spotkania w Gminie Czarnków - Kuźnica Czarnkowska, Sarbia - Sarbka, Góra n/Notecią - Pianówka, Radolinek, Zofiowo, Śmieszkowo, Gajewo

Pierwsze spotkania w środowisku animatora społeczności lokalnej w ramach Programu Aktywności Lokalnej

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w latach 2011 – 2013 realizował działania o charakterze środowiskowym w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej. PAL był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniami o charakterze środowiskowym objęto:

W roku 2011: Sołectwo Sarbia – Sarbka;

W roku 2012: Sołectwo Kuźnica Czarnkowska, Sołectwo Śmieszkowo;

W roku 2013: Sołectwo Radolinek, Sołectwo Gajewo, Sołectwo Góra-Pianówka, Sołectwo Zofiowo.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców zorganizowano szereg przedsięwzięć
o różnorodnym charakterze: od inicjatyw integracyjnych i rozrywkowych, poprzez wydarzenia kulturalne i sportowe, aż do zajęć edukacyjnych.

Działania środowiskowe realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej nakierowane zostały na następujące cele:

 • zwiększenie udziału osób i środowisk w życiu społecznym,
 • włączenie w życie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem,
 • integracja środowisk lokalnych,
 • promocja środowisk lokalnych,
 • zwiększenie rozpoznawalności GOPS w Czarnkowie.

W ocenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie cele te udało się osiągnąć.

Rok 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w roku 2014 kontynuował będzie Program Aktywności Lokalnej.

Rok 2014 będzie okazją do rozszerzenia, rozwinięcia lub kontynuacji działań zainicjowanych w latach poprzednich. Będzie też okazją do realizacji nowych inicjatyw korespondujących
z tymi realizowanymi w latach 2011 – 2013.

Zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w realizację działań o charakterze środowiskowym w latach poprzednich do składania propozycji działań na rok 2014.

Szczególnie zachęcamy do zgłaszania:

 • inicjatyw skierowanych do ogółu społeczności lokalnej (na poziomie danej miejscowości, ale też skierowanych do całości gminy lub jej znacznej części),
 • inicjatyw włączających osoby i środowiska dotychczas nieobecne w życiu społecznym (w tym miejscowości dotychczas nie objęte działaniami o charakterze środowiskowym),
 • inicjatyw odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby i problemy,
 • inicjatyw łączące różne środowiska (wykraczające poza granice sołectw) na poziomie organizacji lub/i na poziomie odbiorcy,
 • inicjatyw skierowanych lub oddziałujących na całą gminę,
 • inicjatyw, w których jasno określono rolę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czarnkowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego".