O projekcie

Projekt „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkańców Gminy i Miasta Czarnków uczestnictwem w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzone zostaną nowe warsztaty oferujące możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a w dalszej perspektywie znalezienie pracy. Uczestnikom projektu poza zajęciami w Centrum Integracji Społecznej zaoferujemy udział  w ciekawych szkoleniach, zajęciach ze specjalistami, a także ciekawe przedsięwzięcia integracyjne.

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie.

Stefan Wawrzyniak – Prezes Zarządu Fundacji Gębiczyn       

Podstawowe informacje o projekcie:
Tytuł projektu: "Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków"
Realizator projektu: Fundacja Gębiczyn wraz z Zakładem Usług Leśnych w Kuźnicy Czarnkowskiej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie
Czas realizacji projektu: 01.09.2013 – 31.12.2014

Źródło finansowania: Projekt „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Adresaci projektu: Działania projektu skierowane są do osóbmłodych w weiku 15 - 30 lat nie posiadających zatrudnienia, z niskim doświadczeniem zawodowym oraz niskim wykształceniem.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 662 858,53 zł

Działania projektu: Projekt obejmuje:

  • Uczestnictwo w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w jednym z warsztatów pod okiem instruktorów z zagwarantowanym świadczeniem integracyjnym w wysokości 823,60 zł brutto.

                - warsztat gastronomiczny

                - warsztat remontowo-budowlany    

                - warsztat ekologiczny i zdrowej żywności

                - warsztat ogordniczy, architektury i pielęgnacji zieleni

  • Zapewniamy badania lekarskie, niezbędną odzież i obuwie, środki BHP, ubezpieczenie zdrowotne, posiłek oraz dojazd z Czarnkowa do siedziby Centrum od 01.01.2014r. do 31.12.2014r   
  • Profesjonalną rozmowa z doradcą zawodowym mająca na celu określenie predyspozycji zawodowych.
  • Zajęcia aktywizująco – motywujące.
  • Kursy, szkolenia i staże zawodowe zgodnie z predyspozycjami z zagwarantowanym stypendium szkoleniowym i stażowym.
  • Profesjonalne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego.
  • Podniesienie aktywności i kompetencji społecznych i zawodowych.