ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNMY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi oraz prokuratury. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnków:

Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Czarnków w drodze: Zarządzenia Nr 66/III/11 z dnia 09.12.2011r. Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

oraz

Zarządzenia Nr 133/III/2012 z dnia 08.11.2012r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/11 z dn. 09.12.2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ;

Zarządzenie Nr 174/III/2013 z dn. 22.04.2013r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/2011 z dn. 09.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ;

Zarządzenie Nr 184/III/2013r. z dn. 17.05.2013r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/2011 z dn. 09.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ;

Zarządzenie Nr 211/III/2013 z dn. 02.09.2013r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/2011 z dn. 09.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ;

Zarządzenie Nr 252/III/2014 z dn. 27.01.2014r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/2011 z dn. 09.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zasady działania Zespołu Interdyscyplinarnego określa:

Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnków:

 1. Monika Piotrowska – Kierownik Gminnego Ośrodka POmocy Społecznej w Czarnkowie,
 2. Teresa Kina – Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Problemów Alkoholowych w Gminie Czarnków,
 3. Sławomir Jagła – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji Czarnków,
 4. Grażyna Mantaj – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie,
 5. Beata Maszewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Gębicach,
 6. Wojciech Zmyślony – Dyrektor Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej,
 7. Marlena Mądrzak – Dyrektor Przedszkola w Śmieszkowie,
 8. Renata Sikora - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbi,
 9. Grażyna Stochaj - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie,
 10. Katarzyna Marciniak – Dyrektor Przedszkola w Kuźnicy Czarnkowskiej,
 11. Maria Smal – Dyrektor Przedszkola w Gębicach,
 12. Izabela Rybarczyk – Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach,
 13. Jolanta Staniów – Dyrektor Przedszkola w Jędrzejewie,
 14. Sławomir Szymański – Dyrektor Zespołu Szkół w Jędrzejewie,
 15. Marta Kasperczak – Psycholog,
 16. Marzena Łęczyńska – Pielęgniarka środowiskowa,
 17. Renata Fąferek - Pielęgniarka środowiskowa,
 18. Elżbieta Wiśniewska - Pielęgniarka środowiskowa,
 19. Dorota Skucińska – Fundacja „Gębiczyn”,
 20. Grażyna Dzikowska – Psycholog,
 21. Agnieszka Klepianowska – Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance,
 22. Iwona Fiałkowska – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance,
 23. Róża Wesołek – Dyrektor Zespołu Szkół w Romanowie Dolnym,
 24. Magdalena Duhr – kurator ds. dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Trzciance,
 25. Lidia Sówka – Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.