STYPENDIUM SZKOLNE - informacje

1.    Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

2.    Warunkiem wypłaty stypendium w formie środków pieniężnych jest poniesienie przez rodzica opiekuna/pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne. Wypłata następuje po udokumentowaniu faktycznie poniesionego kosztu rachunkami, fakturami bądź innymi dokumentami.

3.    W szczególnych przypadkach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o stypendium, jeśli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe, a wnioskodawca przedstawi odpowiednie uzasadnienie.

4.    Stypendium szkolne zostaje przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż  10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

5.   Uzasadnienie przyznania stypendium – stypendium szkolne może otrzymać  uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

6.    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 456,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej).

7.    Stypendium powinno być przeznaczone na realizację potrzeb o charakterze edukacyjnym, w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników do nauki, innych zakupów ściśle związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym np. zeszyty, strój sportowy, przybory i pomoce szkolne, słowniki, lektury szkolne, encyklopedie, atlasy, opłaty za internet, zakup komputera, oprogramowania, tuszy do drukarek, biurka, krzesła, lampki, pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

8.    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 września roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, pokój nr 4.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. PODRĘCZNIKI
 2. ZESZYTY
 3. LEKTURY SZKOLNE, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, SŁOWNIKI, TABLICE MATEMATYCZNE
 4. PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE, W TYM: TORNISTER (PLECAK SZKOLNY), PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, KREPA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA)
 5. STRÓJ SPORTOWY NA W-F
 6. OBUWIE SPORTOWE NA W-F
 7. STRÓJ GALOWY
 8. KOMPUTER (JEŚLI NA RATY – DOWODY ZAPŁATY + UMOWA), OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA (MYSZKA, KLAWIATURA ITP.)
 9. PROGRAMY KOMPUTEROWE I PROGRAMY EDUKACYJNE
 10. DRUKARKA, TUSZE DO DRUKAREK
 11. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO – OD WRZEŚNIA DO CZERWCA
 12. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA DO BIURKA
 13. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, ZAJĘCIACH JĘZYKÓW OBCYCH
 14. OPŁATY ZA UDZIAŁ W WYCIECZKACH SZKOLNYCH, WYJŚCIACH (WYJAZDACH) DO KIN, TEATRÓW I INNYCH IMPREZACH EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ (FAKTURA ZE SZKOŁY)
 15. SPRZĘT MUZYCZNY NIEZBĘDNY DO NAUKI W SZKOLE
 16. JEŚLI W SZKOLE JEST BASEN – STRÓJ KĄPIELOWY, KLAPKI
 17. BILETY MIESIĘCZNE – JEŚLI UCZEŃ DOJEŻDZA Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę ubiegającego się o stypendium dla dziecka lub na pełnoletniego ucznia.
Istotne jest także, aby np. strój na w-f, obuwie miały adnotację „sportowe”– faktury bez takiej adnotacji nie będą przyjmowane.

OBOWIAZUJĄ FAKTURY WYSTAWIONE OD:

1.    zakup podręczników – od czerwca (za dany rok szkolny)
2.    pozostałe materiały szkolne – od czerwca– wg wykazu (za dany rok szkolny)
3.    internet – od września do czerwca (za dany rok szkolny)
4.    bilety miesięczne – od  września do czerwca (za dany rok szkolny)

UCHWAŁA NR XLIX/350/2010
RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków


Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLV/329/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Rada Gminy Czarnków uchwala:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa:
1)    wysokość stypendium szkolnego,
2)    formy stypendium szkolnego,
3)    tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4)    tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§2

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Czarnków uczniom szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych wszystkich trybów oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§3

1.    Wysokość stypendium szkolnego ustala się uwzględniając kryteria ustawowe oraz wysokość przeznaczonych na ten cel środków.
2.    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3.    Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

§4

1.    Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od zakwalifikowania się ucznia do grupy dochodowej.
2.    Ustala się następujące grupy dochodowe:
a)    dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę wynosi do 150,00 zł netto miesięcznie – I grupa dochodu – do wysokości 100% stypendium w maksymalnej wysokości,
b)    dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę wynosi powyżej 150,00 zł netto, a nie więcej niż kwota określona ustawą o pomocy społecznej – II grupa dochodu – do wysokości 80% stypendium w maksymalnej wysokości.
3.    Stypendium szkolne będzie realizowane w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub jednorazowo.
4.    Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym, łącznie z innymi stypendiami o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności tej kwoty.

Rozdział III
Formy stypendium szkolnego

§5

1.    Stypendium szkolne jest udzielone w formie pieniężnej i powinno być przeznaczone na:
a)    całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
b)    całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z:
- zakupem podręczników do nauki,
- innymi dodatkowymi opłatami i wydatkami związanymi ściśle z realizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego, między innymi:

 1. strój sportowy, obuwie sportowe,
 2. strój galowy – raz na rok szkolny,
 3. materiały piśmiennicze i przyrządy kreślarskie, zeszyty, pomoce szkolne, plecaki szkolne, piórniki, inne artykuły szkolne,
 4. słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne,
 5. wyposażenie niezbędne do realizacji procesu nauczania w danym typie szkoły na podstawie pisemnej informacji złożonej przez nauczyciela,
 6.  opłaty za internet (za m-ce wrzesień – czerwiec danego roku szkolnego),
 7. zakup zestawu komputerowego, części do komputera, oprogramowania, programów komputerowych i edukacyjnych,
 8.  drukarki, tusze do drukarek,
 9.  biurko, krzesło do biurka, lampka do biurka,
 10.  opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 11. koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

2.    W szczególnych przypadkach stypendium szkolne może być udzielone także w formie świadczenia pieniężnego na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o stypendium, jeśli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe, a wnioskodawca przedstawi odpowiednie uzasadnienie.

§6

1.    Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 pkt 1 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki.
2.    Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 pkt 2 regulaminu będzie realizowane przez przekazanie rodzicom, opiekunom lub pełnoletnim uczniom środków pieniężnych bez uprzedniego dostarczania przez stronę rachunków lub faktur potwierdzających dokonanie zakupów. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia się poprzez przedstawienie rachunków i faktur potwierdzających wydatki w ciągu 30 dni od dnia wypłaty świadczenia.

Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§7

Warunkiem ubiegania się ucznia o przyznanie stypendium jest:
a)    złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez rodziców, opiekunów lub pełnoletniego ucznia, potwierdzonego przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, wraz z wymaganą dokumentacją,
b)    wniosek o przyznanie stypendium składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

§8

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:
1.    oświadczenie o dochodach rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku,
2.    zaświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
a)    zaświadczenia lub decyzje o przyznanych świadczeniach socjalnych tj. świadczeniach rodzinnych, świadczeniach alimentacyjnych, dodatkach mieszkaniowych, zasiłkach pielęgnacyjnych, zasiłkach stałych oraz okresowych,
b)    zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
c)    odcinki od renty, emerytury, wpłat alimentów,
d)    zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
e)    zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
f)    zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeniach funduszu pracy.

§9

Do obliczania dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

    §10

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sprawdza się pod względem poprawności formalnej, po czym przedstawia się Wójtowi Gminy Czarnków lub osobie upoważnionej projekt listy stypendystów do zatwierdzenia do dnia 31 października każdego roku.

§11

Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia Wójt Gminy Czarnków w drodze decyzji administracyjnej. W decyzji przyznającej stypendium określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, wysokość stypendium, terminy wypłat, a także sposób i termin rozliczenia adresata decyzji.

§12

1.    Stypendium szkolne przyznawane w formie, o której mowa w § 5 pkt 1 regulaminu wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy lub w Kasie Banku Spółdzielczego w Czarnkowie rodzicowi, opiekunowi ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendium, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia przez wnioskodawcę faktur imiennych w kwocie, na jaką opiewają zakwalifikowane faktury, jednak nie więcej niż kwota przyznanego stypendium. Rachunki oraz faktury potwierdzające poniesione wydatki należy składać w wyznaczonych w decyzji administracyjnej terminach.
2.    Stypendium szkolne przyznawane w formie, o której mowa w § 5 pkt 2 regulaminu wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy lub w Kasie Banku Spółdzielczego w Czarnkowie rodzicowi, opiekunowi ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi w terminie określonym w decyzji administracyjnej.

Rozdział V
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§13

1.    Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 3% kwoty dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Czarnków w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
2.    Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są
w szczególności:
a)    klęski żywiołowe,
b)    nagła lub długotrwała choroba ucznia,
c)    śmierć rodziców lub opiekunów ucznia,
d)    pożar lub zalanie mieszkania, w którym mieszka uczeń,
e)    okradzenie mieszkania ucznia.
3.    Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
4.    Zasiłek szkolny będzie przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
5.    Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
6.    Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia, a jego wysokość indywidualnie ustala Wójt lub osoba upoważniona – z uwzględnieniem § 13 pkt 5.
7.    O zasiłek można ubiegać się na pisemny wniosek, który należy złożyć w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§14

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.

§15

1.    Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:
a)    dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 3 pkt 3 regulaminu,
b)    uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,
c)    uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznym, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty,
o których mowa w § 4 pkt 4 regulaminu,
d)    uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar Gminy Czarnków.
2.    Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do którego uczęszcza uczeń, są zobowiązani zawiadomić organ realizujący świadczenia o wystąpieniu przyczyn do wstrzymania lub cofnięcia stypendium.
3.    Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu wydaje Wójt Gminy Czarnków.
4.    W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie, o której mowa w § 5 pkt 1 regulaminu, Wójt Gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
5.    W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia stypendium w formie, o której mowa w § 5 pkt 2 regulaminu, oraz niewywiązania się wnioskodawcy ze zobowiązania wynikającego z § 6 pkt 2, Wójt Gminy wydaje decyzję o nienależnie pobranym stypendium.

§16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§17

1.    Traci moc Uchwała nr XXIX/218/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 grudnia 2008r.
2.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.