Czarnków, 04.12.2018r.

Protokół

z wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Zamawiający:

Gmina Czarnków / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Mirosława Szmyt – osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Joanna Mazur – zamawiający

Zapytanie ofertowe przekazano do:

1.Noclegownia przy Parafii p.w. św. Wojciecha w Wągrowcu, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec;

2.Dom Ludzi Bezdomnych „MAR-KOT”, ul. Pogodna 55, 60-104 Poznań;

3.Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka – Dom dla bezdomnych, Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz;

4.Stowarzyszenie MONAR, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT Schronisko w Pile, ul. Długosza 33, 64-920 Piła;

5.Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot”, Gościejewo 52A, 64-611 Rogoźno;

6.Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.gopsczarnkow.pl.

Oferty w terminie do 30.11.2018 roku złożyli:

1.Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, ul. M. Kopernika 2, 05-850 Ozorów Mazowiecki;

2.Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT, ul. Długosza 33, 64-920 Piła;

3.Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot”, Gościejewo 52A, 64-611 Rogoźno.

Kryteria oceny oferty:

1. Najniższa cena za dobę usługi zaoferowana przez oferenta.

2. Dogodne umiejscowienie placówki – schroniska/noclegowni/ogrzewalni (odległość od siedziby zamawiającego).

Rozstrzygnięcie:

Po przeanalizowaniu ofert wybrano ofertę złożoną przez: Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT, ul. Długosza 33, 64-920 Piła na usługę schroniska dla bezdomnych.

Uzasadnienie: Wybrany Wykonawca przedstawił korzystną ofertę oraz placówka położona jest w dogodnej odległości od siedziby Zamawiającego (istnieje bezpośrednie połączenie komunikacyjne oraz duża częstotliwość jeżdżących autobusów). Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zbiorcze zestawienie cen

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

Wartość oferty

Cena brutto

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, ul. M. Kopernika 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

30,00 zł brutto za dobę, 379 km

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT, ul. Długosza 33, 64-920 Piła

38,00 zł brutto za dobę, 37 km

Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot”, Gościejewo 52A, 64-611 Rogoźno

38,00 zł brutto za dobę, 35 km

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

Czarnków, 23.11.2018r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1986 ze zm.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi złożyły:

 • Na świadczenie usług opiekuńczych w podstawowym zakresie: UNIFUND Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków;
 • Na świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych, ze względu na szeroką ofertę oraz cenę: Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych „Równe Szanse”, Gajewo 35, 64 – 700 Czarnków oraz ORF-Medica Sp. komandytowa, Sarbka 14, 64 – 700 Czarnków – w zależności od potrzeb wskazanych we wnioskach o pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych potencjalnych świadczeniobiorców.

Uzasadnienie: Wybrani Wykonawcy przedstawili najkorzystniejszą oraz szeroką ofertę i spełniają warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowane ceny mieszczą się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z Wykonawcami zostaną zawarte umowy – na usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie na okres 01.01.2019 – 31.12.2019r. oraz w zależności od potrzeb z pozostałymi oferentami.

Zbiorcze zestawienie – złożone oferty

L.P.

Nazwa oferenta

Usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie

(stawka za godzinę)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

(stawka za godzinę)

1.

ORF-Medica Sp. komandytowa, Sarbka 14, 64 – 700 Czarnków

Nie złożono oferty

Rehabilitacja ruchowa

70,00 zł

Terapia neurologiczna

80,00 zł – 120 zł

Psychoterapia

100,00 zł

Inne: Terapia energotonowa

100,00 zł

osteoterapia

140,00 zł

biofeedback

100,00 zł

Terapia SCIO - diagnoza

300,00 zł

Terapia SCIO - terapia

150,00 zł

Terapia zajęciowa

80,00 zł

hydroterapia

80,00 zł

Terapia ręki, nogi, miednicy, szyi

Po 80,00 zł

Logopeda

80,00 zł

Mapa mózgu

350,00 zł

Masaż

80,00 zł

Terapia Sherborne

120,00 zł

Osteopatia pediatryczna

200,00 zł

Terapia pedagogiczna

80,00 zł

2.

Salve – Med., ul. Chodzieska 6A,
64-810 Kaczory

Nie złożono oferty

Nie złożono oferty

3.

Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko”,
ul. Kwiatowa 1/12, Brzeźno,
64 – 700 Czarnków

24,00 zł

Nie złożono oferty

4.

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Równe Szanse”, Gajewo 35, 64 – 700 Czarnków

30,00

Rehabilitacja ruchowa

65,00zł

Terapia neurologiczna

77,00 zł

Psychoterapia

Nie złożono oferty

Inne: ćwiczenia rozwojowe

67,00 zł

Integracja sensoryczna

70,00 zł

Ćwiczenia rozciągające

60,00 zł

Ćwiczenia rozciągające ścięgno Achillesa

70,00 zł

Masaż klasyczny

68,00 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające

57,00 zł

Refleksoterapia

60,00 zł

Symulacja sensoryczna lub polisensoryczna

67,00 zł

Terapia metodą PNF

77,00 zł

Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborne

77,00 zł

5.

Usługi Opiekuńcze Barbara Szałaśnik, ul. Książęca 32/2,
64-920 Piła

Nie złożono oferty

Nie złożono oferty

6.

UNIFUND Sp. z o.o.,
os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków

21,50 zł

Rehabilitacja ruchowa – 69,00 zł

Psychoterapia – 69,00 zł

Logopedia – 69,00 zł

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

ZAPYTANIE OFERTOWE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w 2019 roku, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków.


I.    Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Czarnków z siedzibą ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie będący jej jednostką organizacyjną Gminy Czarnków z siedzibą ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,
tel. 67 255 05 80/ 67 253 02 91
fax: 67 253 02 91
e-mail: gops.czarnkow@op.pl

II.    Tryb udzielania zamówienia.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na podstawie przepisu z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) - ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro ww. ustawy nie stosuje się.

III.     Opis przedmiotu zamówienia.

1.Świadczenie usług schronienia dla 5 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:
▪ schroniska dla bezdomnych,
 ▪ noclegowni,
▪ ogrzewalni,
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),
b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zamieszkania jest Gmina Czarnków.

2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Decyzje zawierać będą:
• imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
• rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone skierowaniem w formie pisemnej w ciągu 7 dni.

3. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług, zgodnie z obowiązującymi standardami:
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) jednego gorącego posiłku dziennie,
c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
e) pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
g) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.  

4. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług, zgodnie z obowiązującymi standardami:
a) czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

5. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług, zgodnie z obowiązującymi standardami:
a) tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt  w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

6. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy
w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

7. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia.

8. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury do GOPS Czarnków.

9. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

10. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu

IV. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
1. Wymagania niezbędne:
a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarnoepidemiologiczne, przeciwpożarowe i inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.VI. Warunki i zakres realizacji.
1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
2. Stawkę dzienną należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
3. Wykonawca określi stawkę brutto w złotych polskich za dobę pobytu - za wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3).VII. Kryterium oceny ofert.
1. Najniższa cena za dobę usługi zaoferowana przez oferenta.
2. Dogodne umiejscowienie placówki – schroniska/noclegowni/ogrzewalni (odległość od siedziby zamawiającego).VIII. Sposób przygotowania oferty:
1.Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 – wzór oferty.
IX. Wymagane dokumenty:
1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania nie może być dawniejsza niż 30 dni przed złożeniem oferty.  
2.W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem, że jego data wydania nie może być dawniejsza niż 40 dni przed złożeniem oferty.  
 3. W przypadku pozostałych podmiotów inny aktualny dokument właściwy dla podmiotu z zastrzeżeniem, że jego data wydania nie może być dawniejsza niż 40 dni przed złożeniem oferty.  
 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
5. Inne dokumenty, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
•    upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
•    zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Czarnków - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
•    upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
6. Odpis statutu.
7. W sytuacji, gdy dokumenty składane są w kopii jest ona potwierdzana za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, siedziba: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 30.11.2018 roku do godziny 15:30.
3. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jadwiga Szutowicz, tel. 67 253 02 91 wew. 27.
XII. Postępowanie może być unieważnione do czasu zawarcia umowy.
XIII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Projekt umowy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Czarnków, 05.11.2018r.


Z poważaniem
Joanna Mazur
p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Czarnków, 05.11.2018r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2019r. do 19 czerwca 2019r. – w dni nauki szkolnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2019r. do 19 czerwca 2019r. – w dni nauki szkolnej złożyła Restauracja „Cegielnia”, ul. Krótka 5, Brzeźno, 64 – 700 Czarnków.

Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%-9,50 zł za posiłek

Uzasadnienie:

Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Wybrany wykonawca został poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie
~ Joanna Mazur

Czarnków, dnia 19.10.2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

TREŚĆ ZAMÓWIENIA

Czarnków, dnia 09.10.2018r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2019r. do 19 czerwca 2019r. – w dni nauki szkolnej.


DO POBRANIA

Czarnków, 21.08.2018r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r. – w dni nauki szkolnej złożyła FHU „Wicher” Bogdan Wicher, Stajkowo 27,
64-720 Lubasz, PIZZERIA – RESTAURACJA „SILVANO”, ul. Rynek 25, 64-710 Połajewo.

Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%-9,48 zł za posiłek

Uzasadnienie:

Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Wybrany wykonawca został poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro.

Szczegółowe dane znajdą Państwo poniżej.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Okres realizacji usługi: 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych).

1.1.Liczba posiłków: 25 – 50 posiłków dziennie

(z rozbiciem: Śmieszkowo – ok 2 posiłków, Sarbia – ok 15 posiłków, Huta – ok 4 posiłków, Romanowo – ok 15 posiłków, jednakże są to wartości szacunkowe i mogą ulec zmianie).

1.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty za usługę - faktyczną liczbę przygotowanych i dowiezionych posiłków. Podana w niniejszym punkcie liczba posiłków jest wielkością maksymalną i może ulec zmniejszeniu.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • 2.1.Każdy z przygotowanych i dowiezionych posiłków winien spełniać następujące warunki:

Jednodaniowy obiad, na który składać się będzie:

mięso bez sosu – gotowane, pieczone (bez tłuszczu dodatkowego), duszone – 100 g.,
w przypadku mięsa drobiowego dopuszcza się podanie: 2 skrzydełek lub 1 udka,

mięso smażone bez sosu – maksymalnie 2 razy w tygodniu – 100 g.,

ryby – minimum 1 raz w tygodniu – 100 g.,

sos – 80 g.,

naleśniki – 3 szt.,

pyzy drożdżowe – 3 szt. lub pyzy ziemniaczane – 5 szt.,

pierogi – 200 g.,

Dopuszcza się podanie maksymalnie 2 razy w tygodniu:

zupę – 400 ml. z wkładem mięsnym co najmniej 80 g.,

pieczywo pełnoziarniste – 50 g.

Do każdego posiłku podaje się (poza zupą):

warzywa lub owoce – surówki, sałatki lub dodatek ciepły – 100 g.,

ziemniaki, makaron pełnoziarnisty, ryż pełnoziarnisty, kaszę gryczaną lub kaszę jęczmienną – 200 g.

UWAGI:

w przypadku potraw smażonych – dania winny być przygotowywane na oleju roślinnym (rzepakowym, sojowym, słonecznikowym lub oliwie z oliwek);

zupy i sosy winny być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;

w potrawach należy ograniczać do minimum użycie soli kuchennej, należy zastępować ją ziołami, np. majerankiem, bazylią, oregano, czosnkiem lub tymiankiem.

2.2. Dostarczane posiłki winny spełniać warunki określone w Normach żywności i żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia różnorodności dowożonych posiłków (różnorodność dań i smaków), a przed poszczególnymi świętami zobowiązuje się do przygotowania posiłków związanych z tradycją danego rodzaju świąt.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wartości kalorycznych dowożonych posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.5. Posiłki muszą być gorące.

2.6. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę zamiennie suchego prowiantu w wyjątkowych wypadkach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym.

2.7. Dowóz posiłków następować będzie w Szkołach:

 • Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie o godzinie 10:30
 • Szkoła Podstawowa w Sarbi o godzinie 10:50
 • Szkoła Podstawowa w Hucie o godzinie 11:10
 • Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym o godzinie 11:35

Łączna liczba km od miasta Czarnkowa wynosi ok. 39,5 km – Czarnków – Śmieszkowo – 3,5 km, Śmieszkowo – Sarbia – 12 km, Sarbia – Huta – 10 km, Huta – Romanowo Dolne – 14 km.

2.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu obejmującego okres co najmniej 10 dni z 3 dniowym wyprzedzeniem przed każdym z 10 dniowych okresów z uwzględnieniem gramatury posiłków.

2.9 Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia próbek żywieniowych/pokarmowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.10. W wypadku zaniżania wartości gramatury posiłków lub nie spełniania norm, o których mowa w pkt 2.2 i 2.4 niniejszego zapytania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia w danym miesiącu.

CPV – 15894210-6- Posiłki szkolne

3.Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)posiada wiedzę i doświadczenie,

c)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:

 • Dysponuje osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania,
 • Dysponuje miejscem do przygotowania posiłków z wdrożonym i funkcjonującym system HCCAP.
 • Dysponuje środkiem transportu posiadającym decyzję Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu środków spożywczych.

d)prowadzi działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia*.

4.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

5.Termin i miejsce składania ofert

 • 5.1.Ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym od 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (nie ma możliwości przekazywania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Termin składania oferty: do 17 sierpnia 2018 roku do godz. 15: 30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie).

6.Sposób obliczania ceny oferty

Złożona oferta winna być wartością brutto tj.: uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa z podatkiem VAT.

Cena musi być tylko jedna.

Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.


7.Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 • 1)Cena – 100%
 • W wypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjowania ceny oferty z ww. Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

8.Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 • 9.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego drogą telefoniczną.

Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy na świadczenie ww. usługi na okres krótszy niżeli wskazany w zapytaniu ofertowym.

 • 10.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed terminem otwarcia ofert.
 • 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umów cząstkowych na realizację zadania w podanym okresie, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie obowiązywać będzie w ww. okresie realizacji zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 067 255 05 80. Osoba do kontaktu: pracownik socjalny – Mirosława Szmyt.

Z poważaniem

Joanna Mazur

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 • *Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o właściwych przepisach prawa dotyczących żywności i żywienia Zamawiający ma na myśli w szczególności: Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzenie nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, a także wszelkie inne akty prawne normujące zasady żywności i żywienia.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Czarnków, dnia 26.03.2018 roku

Rozeznanie rynku numer 02/2018

Dotyczące przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego w zakresie pielęgnacji, higieny i wizażu z kosmetyczką dla 9 dorosłych w ramach realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

TREŚĆ

Czarnków, 19.03.2018r.

Protokół rozeznanie rynku

z wyboru najkorzystniejszej oferty na remont pomieszczeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Jadwiga Szutowicz – osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Joanna Mazur – zamawiający, p. o. Kierownik Ośrodka.

Zapytanie ofertowe przekazano do:

 1. GregorBud Grzegorz Grien, Firma Budowlano-Usługowa, os. Zacisze 8/13, 64-700 Czarnków,
 2. Zakład Ogólnobudowlany Marek Masłek, ul. Sikorskiego 36, 64-700 Czarnków
 3. ABC Remonty Patryk Włodarek, os. Polne 2/4, Białężyn, 64-700 Czarnków,
 4. ELEWACJA Andrzej Grien Firma Budowlano-Handlowa, ul. Kościuszki 66, 64-700 Czarnków,
 5. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Oferty w terminie do 16.03.2018 roku złożyli:

 1. GregorBud Grzegorz Grien, Firma Budowlano-Usługowa, os. Zacisze 8/13, 64-700 Czarnków,
 2. Zakład Ogólnobudowlany Jacek Michalski, Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków,
 3. ART BUD NET Rafał Przybył, Śmieszkowo, ul. Szkolna 43, 64-700 Czarnków,
 4. Usługi Remontowo – Wykończeniowe GABIMAR Krzysztof Szwerkolt, ul. Zielona 11, 64-720 Lubasz,
 5. ABC Remonty Patryk Włodarek, os. Polne 2/4, Białężyn, 64-700 Czarnków.

Kryteria oceny oferty:

1.Cena – 100%

Zestawienie zbiorcze cen zawiera załącznik nr 1.

Rozstrzygnięcie:

Po przeanalizowaniu oferty wybrano ofertę złożoną przez: ABC Remonty Patryk Włodarek, os. Polne 2/4, Białężyn, 64-700 Czarnków.

Uzasadnienie: Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia i jest zgodna z zaplanowanym budżetem.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zał. nr 1 do protokołu – Zbiorcze zestawienie

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę Wartość oferty
Cena brutto

GregorBud Grzegorz Grien, Firma Budowlano-Usługowa, os. Zacisze 8/13, 64-700 Czarnków

15 000,00 zł

Zakład Ogólnobudowlany Jacek Michalski, Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

11 400,00 zł

ART BUD NET Rafał Przybył, Śmieszkowo, ul. Szkolna 43, 64-700 Czarnków

16 662,00 zł

Usługi Remontowo – Wykończeniowe GABIMAR Krzysztof Szwerkolt, ul. Zielona 11, 64-720 Lubasz

11 340,00 zł

ABC Remonty Patryk Włodarek, os. Polne 2/4, Białężyn, 64-700 Czarnków

9 500,00 zł

Czarnków, dnia 08.03.2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na remont pomieszczeń w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu oraz malowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro. Szczegółowe dane znajdują się poniżej.

TREŚĆ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

NIP: 7632091377 REGON: 004612071

Czarnków, 20.11.2017r.Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza do negocjacji, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia w trybie wolnej ręki na podstawie art. 66 i nast. Ustawy z dnia 29.01.2004 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć oraz uczestnictwo w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej dla klientów Ośrodka – uczestników projektu konkursowego „Wykorzystaj Szansę.”

Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia terminu negocjacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich oraz budżetu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czarnkowie

mgr Joanna Mazur

Czarnków, dnia 31.07.2017r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro.

Szczegółowe dane znajdą Państwo poniżej.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

Okres realizacji usługi: 11.07.2017 – 22.12.2017r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych).

1.1.Liczba posiłków: 25 – 50 posiłków dziennie (z rozbiciem: Śmieszkowo – ok 2 posiłków, Sarbia – ok 10 posiłków, Huta – ok 4 posiłków, Romanowo – ok 20 posiłków, jednakże są to wartości szacunkowe i mogą ulec zmianie).

1.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty za usługę - faktyczną liczbę przygotowanych
i dowiezionych posiłków. Podana w niniejszym punkcie liczba posiłków jest wielkością maksymalną i może ulec zmniejszeniu.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Każdy z przygotowanych i dowiezionych posiłków winien spełniać następujące warunki:

Jednodaniowy obiad, na który składać się będzie:

mięso bez sosu – gotowane, pieczone (bez tłuszczu dodatkowego), duszone – 100 g., w przypadku mięsa drobiowego dopuszcza się podanie: 2 skrzydełek lub 1 udka,mięso smażone bez sosu – maksymalnie 2 razy w tygodniu – 100 g.,

ryby – minimum 1 raz w tygodniu – 100 g.,

sos – 80 g.,

naleśniki – 3 szt.,

pyzy drożdżowe – 3 szt. lub pyzy ziemniaczane – 5 szt.,

pierogi – 200 g.,

Dopuszcza się podanie maksymalnie 2 razy w tygodniu:

zupę – 400 ml. z wkładem mięsnym co najmniej 80 g.,

pieczywo pełnoziarniste – 50 g.

Do każdego posiłku podaje się (poza zupą):

warzywa lub owoce – surówki, sałatki lub dodatek ciepły – 100 g.,

ziemniaki, makaron pełnoziarnisty, ryż pełnoziarnisty, kaszę gryczaną lub kaszę jęczmienną – 200 g.

UWAGI:

w przypadku potrwa smażonych – dania winny być przygotowywane na oleju roślinnym (rzepakowym, sojowym, słonecznikowym lub oliwie z oliwek);

zupy i sosy winny być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;

w potrawach należy ograniczać do minimum użycie soli kuchennej, należy zastępować ją ziołami, np. majerankiem, bazylią, oregano, czosnkiem lub tymiankiem.

2.2. Dostarczane posiłki winny spełniać warunki określone w Normach żywności i żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia różnorodności dowożonych posiłków (różnorodność dań i smaków), a przed poszczególnymi świętami zobowiązuje się do przygotowania posiłków związanych z tradycją danego rodzaju świąt.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wartości kalorycznych dowożonych posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.5. Posiłki muszą być gorące.

2.6. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę zamiennie suchego prowiantu
w wyjątkowych wypadkach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym.

2.7. Dowóz posiłków następować będzie w Szkołach:

Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie o godzinie 10:30
Szkoła Podstawowa w Sarbi o godzinie 10:50

Szkoła Podstawowa w Hucie o godzinie 11:10

Zespół Szkół w Romanowie Dolnym o godzinie 11:35
Zespół Szkół w Romanowie Górnym o godzinie 11:45.

Łączna liczba km od miasta Czarnkowa wynosi ok. 43,5 km – Czarnków – Śmieszkowo – 3,5 km, Śmieszkowo – Sarbia – 12 km, Sarbia – Huta – 10 km, Huta – Romanowo Górne – 18 km.).

2.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu obejmującego okres co najmniej 10 dni z 3 dniowym wyprzedzeniem przed każdym z 10 dniowych okresów z uwzględnieniem gramatury posiłków.

2.9 Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia próbek żywieniowych/pokarmowych zgodnie
z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.10. W wypadku zaniżania wartości gramatury posiłków lub nie spełniania norm, o których mowa
w pkt 2.2 i 2.4 niniejszego zapytania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia w danym miesiącu.

CPV – 15894210-6- Posiłki szkolne

3.Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b)posiada wiedzę i doświadczenie.
c)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
c.1.Dysponuje osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania,
c.2.Dysponuje miejscem do przygotowania posiłków z wdrożonym i funkcjonującym system HCCAP.
c.3.Dysponuje środkiem transportu posiadającym decyzję Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu środków spożywczych.
d)prowadzi działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia*.

4.
Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

5.Termin i miejsce składania ofert
5.1.Ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym od 11.09.2017r. do 22.12.2017r. należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (nie ma możliwości przekazywania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Termin składania oferty: do 18 sierpnia 2017 roku do godz. 15: 30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie).

6.Sposób obliczania ceny oferty

Złożona oferta winna być wartością brutto tj.: uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa z podatkiem VAT.

Cena musi być tylko jedna.

Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

7.Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1)Cena – 100%
W wypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjowania ceny oferty z ww. Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
8.Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

9.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego drogą telefoniczną.

Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy na świadczenie ww. usługi na okres krótszy niżeli wskazany w zapytaniu ofertowym.

10.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane
 • z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed terminem otwarcia ofert.
  11.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umów cząstkowych na realizację zadania
  w podanym okresie, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie obowiązywać będzie w ww. okresie realizacji zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 067 255 05 80. Osoba do kontaktu: pracownik socjalny – Mirosława Szmyt.

- p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Anna Wybraniec


*Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa jest o właściwych przepisach prawa dotyczących żywności i żywienia Zamawiający ma na myśli w szczególności: Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzenie nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, a także wszelkie inne akty prawne normujące zasady żywności i żywienia.

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  Dane Oferenta:

  ………………………………………….

  (miejscowość i data)

  FORMULARZ OFERTY

  Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czarnkowie na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym
  i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

  zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym składam ofertę:

  Cena brutto (stawka za posiłek)


  Powyższa cena zawiera wszystkie składniki i koszty związane z zakresem przedmiotowym zamówienia.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

  W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

  Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. Ponadto są zawarte w odrębnej, oznaczonej kopercie z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

  Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje

  Załączniki:

  .................................................

  .................................................

  .................................................

  ................................................

  (data i podpis)


  Załącznik 2 do formularza oferty

  Dane Oferenta:

  ………………………………………….

  (miejscowość i data)

  Oświadczenie

  (o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu ofertowym)

  Ubiegając się o udzielenie zamówienia na:

  świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

  oświadczam, iż:

  1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2. posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.

  3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

  • 4. prowadzę działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.

  ................................................

  (data i podpis)


  Załącznik 3 do formularza oferty

  Dane Oferenta:

  ………………………………………….

  (miejscowość i data)

  Dotyczy: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci
  w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

  l.p.

  Imię i nazwisko

  Podstawa dysponowania osobą

  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia


  ................................................

  (data i podpis)

ROZEZNANIE RYNKU 2017 ROK 

Czarnków, dnia 27.03.2017 roku

Rozeznanie rynku numer 02/2017

Dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje ogólne

Zamawiający:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie – jednostka Gminy Czarnków

Data publikacji: 2017-03-27

Termin składania oferty: 2017-04-05

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji projektu z należyta starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową
i terminową realizację.

Rozeznanie rynku przeprowadzone jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.Zamawiający szacuje, iż wartość przeprowadzenia warsztatów i zajęć indywidualnych mieści się w kwocie do 5 000,00 zł netto.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Rozeznanie rynku numer 02/2017 dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych
i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla
9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia oznaczono we wspólnotowym słowniku zamówień:

CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Na przedmiot zamówienia składa się:

Przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie: kwiecień – maj 2018r., w wymiarze: 32h zajęć grupowych (max. 8h dziennie przez 4 dni) oraz 18h zajęć indywidualnych.

Zakres przedmiotowy umowy realizowany będzie zgodnie z założeniami projektu, o którym mowa powyżej i innymi właściwymi w tej materii przepisami prawa.

Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędny potencjał, wiedzę
i doświadczenie w zakresie przedmiotu usługi oraz posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Kryteria oceny oferty

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Stawka brutto za 1 godzinę*

100%

100 pkt

*Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku
z realizacja niniejszej usługi.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Cena

 • Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

Termin składania ofert

Sposób przygotowania i złożenia oferty

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać:
 • - Dane oferenta.
 • - Proponowaną kwotę do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi.
 • - Podpis oferenta.
 • - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 05.02.2017 r. do godziny 15.30.
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 067 255 02 91 – osoba do kontaktu – Anna Wybraniec, p.o. Kierownika GOPS.

Informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w pkt 8 wytycznych

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1.Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie karty czasu pracy sporządzonej przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

4.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

 • 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.

6.W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

7.Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

 • a)w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej
  z urlopem bezpłatnym,
 • b)w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami
  (o ile dotyczy).
 • c)W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 • d)Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 • 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 • 9.Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 10.Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

Potwierdzamodbiór rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia grupowego
i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa wykonawcy:


Data:


Podpis:


Załącznik nr 1 zapytania ofertowego

…………….., dnia .......….2017 r.

OFERTA:

Rozeznanie rynku numer 02/2017

Dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane oferenta:

Nazwa Wykonawcy


Kod pocztowy


Województwo


e-mail do kontaktu


Ulica:


Miejscowość


Telefon do kontaktu


Oferta

Kwota do poniesienia przez zamawiającego (słownie zł) brutto

Stawka brutto za 1 godzinę warsztatów i indywidualnych zajęć z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym


Oświadczenia oferenta:

 • 1)Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
 • 2)Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
 • 3)Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.
 • 4)Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
 • 5)Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
 • 6)Oświadczam, iż nie jestem/jestem[1] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 7)Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(data i podpis oferenta)[1]W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.


Czarnków, dnia 24.03.2017r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym
i Górnym w okresie od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej
. Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro.

Szczegółowe dane znajdą Państwo poniżej.

 • 1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół
w Romanowie Dolnym i Górnym od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w opakowaniach jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami – w dni nauki szkolnej.

1.1.Okres realizacji usługi: 03.04.2017 – 24.06.2017r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych).

1.2.Liczba posiłków: 25 – 40 posiłków dziennie.

1.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty za usługę - faktyczną liczbę przygotowanych
i dowiezionych posiłków. Podana w niniejszym punkcie liczba posiłków jest wielkością maksymalną i może ulec zmniejszeniu.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Każdy z przygotowanych i dowiezionych posiłków winien spełniać następujące warunki:

Jednodaniowy obiad, na który składać się będzie:

mięso bez sosu – gotowane, pieczone (bez tłuszczu dodatkowego), duszone – 100 g., w przypadku mięsa drobiowego dopuszcza się podanie: 2 skrzydełek lub 1 udka,

mięso smażone bez sosu – maksymalnie 2 razy w tygodniu – 100 g.,

ryby – minimum 1 raz w tygodniu – 100 g.,

sos – 80 g.,

naleśniki – 3 szt.,

pyzy drożdżowe – 3 szt. lub pyzy ziemniaczane – 5 szt.,

pierogi – 200 g.,

Dopuszcza się podanie maksymalnie 2 razy w tygodniu:

zupę – 400 ml. z wkładem mięsnym co najmniej 80 g.,

pieczywo pełnoziarniste – 50 g.

Do każdego posiłku podaje się (poza zupą):

warzywa lub owoce – surówki, sałatki lub dodatek ciepły – 100 g.,

ziemniaki, makaron pełnoziarnisty, ryż pełnoziarnisty, kaszę gryczaną lub kaszę jęczmienną – 200 g.

UWAGI:

w przypadku potrwa smażonych – dania winny być przygotowywane na oleju roślinnym (rzepakowym, sojowym, słonecznikowym lub oliwie z oliwek);

zupy i sosy winny być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;

w potrawach należy ograniczać do minimum użycie soli kuchennej, należy zastępować ją ziołami, np. majerankiem, bazylią, oregano, czosnkiem lub tymiankiem.

2.2. Dostarczane posiłki winny spełniać warunki określone w Normach żywności i żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia różnorodności dowożonych posiłków (różnorodność dań i smaków), a przed poszczególnymi świętami zobowiązuje się do przygotowania posiłków związanych z tradycją danego rodzaju świąt.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wartości kalorycznych dowożonych posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi żywności
i żywienia.*

2.5. Posiłki muszą być gorące.

2.6. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę zamiennie suchego prowiantu
w wyjątkowych wypadkach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym.

2.7. Dowóz posiłków następować będzie w Szkołach:

Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie o godzinie 10:30

Szkoła Podstawowa w Sarbi o godzinie 10:50

Szkoła Podstawowa w Hucie o godzinie 11:10

Zespół Szkół w Romanowie Dolnym o godzinie 11:35

Zespół Szkół w Romanowie Górnym o godzinie 11:45.

Łączna liczba km od miasta Czarnkowa wynosi ok. 43,5 km – Czarnków – Śmieszkowo – 3,5 km, Śmieszkowo – Sarbia – 12 km, Sarbia – Huta – 10 km, Huta – Romanowo Górne – 18 km.).

2.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu obejmującego okres co najmniej 10 dni z 3 dniowym wyprzedzeniem przed każdym z 10 dniowych okresów z uwzględnieniem gramatury posiłków.

2.9 Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia próbek żywieniowych/pokarmowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.10. W wypadku zaniżania wartości gramatury posiłków lub nie spełniania norm, o których mowa
w pkt 2.2 i 2.4 niniejszego zapytania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia w danym miesiącu.

CPV – 15894210-6- Posiłki szkolne

3.Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.b)posiada wiedzę i doświadczenie.
 • c)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
 • c.1.Dysponuje osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania,
 • c.2.Dysponuje miejscem do przygotowania posiłków z wdrożonym i funkcjonującym system HCCAP.
 • c.3.Dysponuje środkiem transportu posiadającym decyzję Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu środków spożywczych.
 • d)prowadzi działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności
  i żywienia*.
 • 4.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

5.Termin i miejsce składania ofert
5.1.Ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania gorącego posiłku dla dzieci
 • w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół
  w Romanowie Dolnym od 03.04.2017r. do 24.06.2017r. należy składać osobiście
  w siedzibie Ośrodka, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
  ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

Termin składania oferty: do 29 marca 2017 roku do godz. 15: 30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie).

 • 6.Sposób obliczania ceny oferty

Złożona oferta winna być wartością brutto tj.: uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa z podatkiem VAT.

Cena musi być tylko jedna.

Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

 • 7.Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 • 1)Cena – 100%
 • W wypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjowania ceny oferty z ww. Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 • 8.Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 • 9.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego drogą telefoniczną.

Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy na świadczenie ww. usługi na okres krótszy niżeli wskazany w zapytaniu ofertowym.

 • 10.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane
  z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed terminem otwarcia ofert.
 • 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umów cząstkowych na realizację zadania
  w podanym okresie, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie obowiązywać będzie w ww. okresie realizacji zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 067 255 05 80. Osoba do kontaktu: pracownik socjalny – Mirosława Szmyt.

 • *Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa jest o właściwych przepisach prawa dotyczących żywności i żywienia Zamawiający ma na myśli w szczególności: Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz
  z aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzenie nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, a także wszelkie inne akty prawne normujące zasady żywności i żywienia.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dane Oferenta:

………………………………………….

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym w okresie od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym składam ofertę:

Cena brutto (stawka za posiłek)


Powyższa cena zawiera wszystkie składniki i koszty związane z zakresem przedmiotowym zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. Ponadto są zawarte w odrębnej, oznaczonej kopercie z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje

Załączniki:

.................................................

.................................................

.................................................

................................................

(data i podpis)


Załącznik 2 do formularza oferty

Dane Oferenta:

………………………………………….

(miejscowość i data)

Oświadczenie

(o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu ofertowym)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na:

świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej

oświadczam, iż:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 • 4. prowadzę działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.

................................................

(data i podpis)


Załącznik 3 do formularza oferty

Dane Oferenta:

………………………………………….

(miejscowość i data)

Dotyczy: świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 kwietnia 2017do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej

l.p.

Imię i nazwisko

Podstawa dysponowania osobą

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia

................................................

(data i podpis)

Czarnków, dnia 23.01.2017 roku

Rozeznanie rynku numer 01/2017

Dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje ogólne

Zamawiający:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie – jednostka Gminy Czarnków

Data publikacji: 2017-01-23

Termin składania oferty: 2017-02-01

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji projektu z należyta starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową
i terminową realizację.

Rozeznanie rynku przeprowadzone jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.Zamawiający szacuje, iż w całym okresie realizacji projektu zamówienie dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego mieści się w kwocie od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł netto.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Rozeznanie rynku numer 01/2017 dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia oznaczono we wspólnotowym słowniku zamówień:

CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Na przedmiot zamówienia składa się:

przeprowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od lutego 2017 do października 2018 roku.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a)prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu,

b)udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu,

c)prowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu.

Zakres przedmiotowy umowy realizowany będzie zgodnie z założeniami projektu, o którym mowa powyżej i innymi właściwymi w tej materii przepisami prawa.

Miesięczny czas wykonywania zadania: ok 10 godzin, z zastrzeżeniem, iż nie w każdym miesiącu odbywać się będą zajęcia.

Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędny potencjał, wiedzę
i doświadczenie w zakresie przedmiotu usługi oraz posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Kryteria oceny oferty

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Stawka brutto za 1 godzinę*

100%

100 pkt

*Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku
z realizacja niniejszej usługi.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Cena

 • Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

Termin składania ofert

Sposób przygotowania i złożenia oferty

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać:
 • - Dane oferenta.
 • - Proponowaną kwotę do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi.
 • - Podpis oferenta.
 • - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 01.02.2017 r. do godziny 15.30.
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 067 255 02 91 – osoba do kontaktu – Anna Wybraniec, p.o. Kierownika GOPS.

Informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w pkt 8 wytycznych

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1.Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie karty czasu pracy sporządzonej przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

4.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

 • 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.

6.W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

7.Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

 • a)w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej
  z urlopem bezpłatnym,
 • b)w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami
  (o ile dotyczy).
 • c)W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 • d)Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 • 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 • 9.Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 10.Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

Potwierdzamodbiór rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia grupowego
i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa wykonawcy:


Data:


Podpis:


Załącznik nr 1 zapytania ofertowego

…………….., dnia .......….2017 r.

OFERTA:

Rozeznanie rynku numer 01/2017

Dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane oferenta:

Nazwa Wykonawcy


Kod pocztowy


Województwo


e-mail do kontaktu


Ulica:


Miejscowość


Telefon do kontaktu


Oferta

Kwota do poniesienia przez zamawiającego (słownie zł) brutto

Stawka brutto za 1 godzinę poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego


Oświadczenia oferenta:

 • 1)Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
 • 2)Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
 • 3)Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.
 • 4)Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
 • 5)Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
 • 6)Oświadczam, iż nie jestem/jestem[1] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 7)Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(data i podpis oferenta)[1]W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.